Z przeziebienia moga powstac takie choroby zakazne, jak angina, grypa, zapalenie pluc, oskrzeli

Z przeziębienia mogą powstać takie choroby zakaźne, jak angina, grypa, zapalenie płuc, oskrzeli itd. Pospolity nieżyt nosa też jest chorobą zakaźną i niektórzy ludzie, a zwłaszcza dzieci, oddziaływają na niego gorączką i ogólnymi objawami chorobowymi że katar nosa jest spowodowany zarazkami znajdującymi się na błonie śluzowej, nie ulega dziś wątpliwości, gdyż przenosi się on łatwo z człowieka na człowieka tzw. zakażeniem kropelkowym. Jednak do wystąpienia jego muszą istnieć warunki, tzw. przeziębienie, to jest ochłodzenie skóry lub błon śluzowych. Continue reading „Z przeziebienia moga powstac takie choroby zakazne, jak angina, grypa, zapalenie pluc, oskrzeli”

Zagadnienie regulacji humoralne wydzielania soku zoladkowego

W okresie trawienia, tzn. podczas wydzielania soku żołądkowego zachodzą także duże zmiany składu krwi i jej właściwości fizyko-chemicznych, jak to stwierdził Czubalski. Zagadnienie regulacji humoralne wydzielania soku żołądkowego nie było jednak mimo to jasne i dopiero badania lat ostatnich rzuciły na nie pewne światło i dały podstawy do prób wytłumaczenia wpływów humoralnych w zjawisku wydzielania soku żołądkowego. Do wyświetlenia tego zagadnienia przyczyniły się prace ze szkoły Czubalskiego ustalające, że nie tylko wyciągi z błony śluzowej żołądka, ale również wyciągi z błony śluzowej dwunastnicy, jelit cienkich i jelit, grubych, sporządzone na kwasie solnym metodą otrzymywania sekretyn, mają właściwości pobudzające wydzielanie soku żołądkowego Gutowski, Walawski. Ponadto stwierdzono, że wprowadzenie ich podskórnie i dożylnie wywołuje w zasadzie taki sam efekt wydzielniczy, tylko, że wprowadzenie do krwi tych wyciągów, jeżeli ma być skuteczne, musi być bardzo powolne. Continue reading „Zagadnienie regulacji humoralne wydzielania soku zoladkowego”

ZABURZENIA WYDZIELNICZE ZOLADKA

Niektórzy przyjmują, że w soku żołądkowym znajduje się drugi enzym proteolityczny, tzw. katepsyna, dla którego optimum działania pH jest wyższe, bo wynosi 4-5. Wynikałoby, że katepsyna trawi białka wtedy, kiedy z tych czy innych powodów kwaśność soku żołądkowego nie jest dostatecznie duża, alby pepsyna mogła działać. Można jednak sądzić, że katepsyna Jest tym samym enzymem, co pepsyna, lecz przystosowanym do wyższego pH soku żołądkowego. ZABURZENIA WYDZIELNICZE ŻOŁĄDKA Zaburzenia czynności wydzielniczej żołądka mogą się przejawić w dwóch postaciach, a mianowicie w postaci zwiększonego i zmniejszonego wydzielania soku żołądkowego, jako zmian ilościowych. Continue reading „ZABURZENIA WYDZIELNICZE ZOLADKA”

Wspólczesna klinika rozróznia dwie postacie zwiekszonej kwasnosci soku zoladkowego

Według innego poglądu stężenie kwasu solnego w soku żołądkowym może się zmieniać zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych, co zależy od stopnia podrażnienia i osobniczej pobudliwości elementów wydzielniczych żołądka. Według tego poglądu termin zwiększone wydzielanie i termin zwiększona kwaśność soku żołądkowego nie są pojęciami jednoznacznymi. Współczesna klinika rozróżnia dwie postacie zwiększonej kwaśności soku żołądkowego. Pierwsza to zwiększenie stężenia kwasu solnego hyperchlorhydria, druga to zwiększenie ilościowe wydzielania tego kwasu hyperaciditas, superacidilas. Zwiększone stężenie kwasu solnego powstaje dzięki zwiększonej pobudliwości układu nerwowego ośrodkowego bądź obwodowego, tzn. Continue reading „Wspólczesna klinika rozróznia dwie postacie zwiekszonej kwasnosci soku zoladkowego”

Przewlekly niezyt zoladka

Przewlekły nieżyt żołądka może powstać również, jako zjawisko towarzyszące chorobom serca wskutek dłużej trwającego biernego przekrwienia żołądka, a także w dnie, cukrzycy oraz stanach mocznicowych. W przewlekłym nieżycie żołądka z przerostem j ego błony śluzowej wydzielanie soku żołądkowego może być albo zwiększone, albo zmniejszone śluzu jednak zwykle wydziela się więcej. Zwiększenie się wydzielania soku żołądkowego z przerosłej i zapalnej błony śluzowej nie prowadzi zwykle do utraty łaknienia. W niektórych nawet przypadkach łaknienie może być wzmożone, w związku, z czym chory spożywa więcej pokarmu pogarszając sprawę nieżytową. Towarzyszy temu zwiększona pobudliwość nerwu błędnego z mechanizmów interocepcyjnych, dlatego też wszystkie fazy wydzielania żołądkowego są wzmożone, W związku z tym w leczeniu często uciekamy się do porażenia nerwu błędnego środkami farmakologicznymi i podawaniem pokarmów płynnych lub półpłynnych, by uniknąć długotrwałego stykania się pokarmów z jamą ustną, przez co II faza odruchowa Wydzielania ulega znacznemu skróceniu. Continue reading „Przewlekly niezyt zoladka”

CHOROBA WRZODOWA

CHOROBA WRZODOWA Owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, a rzadziej niższych odcinków przewodu pokarmowego, może powstać z różnych przyczyn, jak np. z zatrucia kwasami: zasadami, połączeniami cyjanowymi i innymi, z urazów błony śluzowej żołądka i innych przyczyn. Wrzody te jednak ulegają szybkiemu gojeniu się i rzadko wywołują poważniejsze zmiany w ścianie żołądka prowadzące do jej przebicia. Wrzody o wspomnianej etiologii powstają jednak rzadko i nie mają nic wspólnego z prawdziwą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Wrzód żołądka, opisany po raz pierwszy przez Cruveilhiera w 1829-1838 r. Continue reading „CHOROBA WRZODOWA”

Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych

Rozpuszczalny receptor rozpoznający wzór znany jako długa pentraksyna 3 (PTX3) ma niepoliczalną rolę w odporności przeciwgrzybicznej. Nie wiadomo, jaki wpływ mają polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w PTX3 na rozwój inwazyjnej aspergilozy. Metody
Przeanalizowaliśmy wyjściową kohortę 268 pacjentów poddanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) i ich dawców na SNP PTX3, modyfikując ryzyko inwazyjnej aspergilozy. Analizę przeprowadzono również w wieloośrodkowym badaniu z udziałem 107 pacjentów z inwazyjną aspergilozą i 223 dopasowanymi grupami kontrolnymi. Continue reading „Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych”

Wschodnie zapalenie mózgu u koni w Ameryce Łacińskiej

Wschodnie wirusowe zapalenie mózgu koni (EEE) i wenezuelskie wirusy zapalenia mózgu koni (VEE) to patogeny zakażające ludzi i konie w obu Amerykach. Ogniska chorób neurologicznych u ludzi i koni odnotowano w Panamie od maja do początku sierpnia 2010 roku. Metody
Przeprowadziliśmy testy przeciwciał i testy w celu wykrycia wirusowego RNA i izolacji wirusów w próbkach surowicy od hospitalizowanych pacjentów. Dodatkowe przypadki zidentyfikowano dzięki wzmocnionemu nadzorowi. Continue reading „Wschodnie zapalenie mózgu u koni w Ameryce Łacińskiej”

Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone cd

Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, badający dane o próbach dla pacjentów, co 6 miesięcy, z jedną zaplanowaną, formalną, pośrednią analizą statystyczną przeprowadzoną po około połowie oczekiwanych 87 zdarzeń (patrz protokół próbny dostępny na stronie) . Nadzór naukowy nad procesem zapewnili pracownicy GlaxoSmithKline, w tym autorzy, którzy byli zbiorowo odpowiedzialni za zaprojektowanie i przeprowadzenie próby. Wspólny komitet sterujący i FDA udzielały porad na temat próby, która została zharmonizowana z próbami przeprowadzonymi przez pozostałych trzech producentów leków zawierających LABA. Pierwotny projekt manuskryptu został napisany przez pierwszego autora, a wszyscy autorzy pracowali wspólnie nad przygotowaniem ostatecznej treści. Wsparcie redakcyjne zapewnił profesjonalny pisarz medyczny, który został opłacony przez GlaxoSmithKline. Analizy statystyczne przeprowadzili pracownicy GlaxoSmithKline i PAREXEL International. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych i ręczyli za dokładność i kompletność wszystkich danych i analiz oraz zgodzili się na przesłanie rękopisu do publikacji. Continue reading „Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone cd”

Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad 6

Intubacje dotchawicze związane z astmą zgłaszano u 2 pacjentów z grupy leczonej flutykazonem iu żadnego z pacjentów z grupy flutykazonu-salmeterolu. Inne wyniki bezpieczeństwa
Zdarzenia niepożądane prowadzące do wycofania się z leczenia badanego odnotowano u 165 z 5834 pacjentów (3%) w grupie flutykazonu-salmeterolu iu 180 z 5845 (3%) w grupie otrzymującej wyłącznie flutykazon. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych wynosiła 2% w każdej z dwóch grup (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Ciężkie niewydolności oddechowe obserwowano u 33 pacjentów (<1%) w grupie leczonej flutykazonem-salmeterolem oraz u 38 pacjentów (<1%) w grupie leczonej wyłącznie flutykazonem.
Dziewięć zgonów nastąpiło w trakcie badania, trzy w grupie flutikazon-salmeterol i sześć w grupie zawierającej wyłącznie flutikazon; żaden z nich nie był niezależnie oceniany jako związany z astmą. Stan życia ustalono dla wszystkich z wyjątkiem 2 pacjentów. (Szczegóły znajdują się w sekcjach 3 i 4 Dodatku Uzupełniającego.)
Ciężkie zaostrzenia astmy i stosowanie ratowniczego inhalatora
Tabela 3. Continue reading „Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad 6”