Odrózniamy kilka stopni odmrozen

Odróżniamy kilka stopni odmrożeń. Pierwszy stopień odmrożenia cechuje się na – początku skurczem i związku z tym zblednięcie tego odcinka ciała, na który działa zimno. Później rozwija się rwienie czynne i bierne, w czym biorą udział połączenia tętniczo-żylne, omówione wyżej; i powstaje powierzchowny stan zapalny skóry jako odczyn na miejscowe uszkodzenie tkanki. Stan ten może szybciej lub wolniej mijać. Odmrożenie drugiego stopnia cechuje się stanem zapalnym większego stopnia z tworzeniem się pęcherzy z płynem surowiczym lub surowiczo-krwistym i trwa znacznie dłużej, pozostawiając po wygojeniu stwardnienie skóry. Continue reading „Odrózniamy kilka stopni odmrozen”

Zagadnienie regulacji humoralne wydzielania soku zoladkowego

W okresie trawienia, tzn. podczas wydzielania soku żołądkowego zachodzą także duże zmiany składu krwi i jej właściwości fizyko-chemicznych, jak to stwierdził Czubalski. Zagadnienie regulacji humoralne wydzielania soku żołądkowego nie było jednak mimo to jasne i dopiero badania lat ostatnich rzuciły na nie pewne światło i dały podstawy do prób wytłumaczenia wpływów humoralnych w zjawisku wydzielania soku żołądkowego. Do wyświetlenia tego zagadnienia przyczyniły się prace ze szkoły Czubalskiego ustalające, że nie tylko wyciągi z błony śluzowej żołądka, ale również wyciągi z błony śluzowej dwunastnicy, jelit cienkich i jelit, grubych, sporządzone na kwasie solnym metodą otrzymywania sekretyn, mają właściwości pobudzające wydzielanie soku żołądkowego Gutowski, Walawski. Ponadto stwierdzono, że wprowadzenie ich podskórnie i dożylnie wywołuje w zasadzie taki sam efekt wydzielniczy, tylko, że wprowadzenie do krwi tych wyciągów, jeżeli ma być skuteczne, musi być bardzo powolne. Continue reading „Zagadnienie regulacji humoralne wydzielania soku zoladkowego”

Zaburzenia czynnosci ruchowej zoladka

Zaburzenia czynności ruchowej żołądka sprowadzaj ą się do zaburzeń l zdolności żołądka wywierania odpowiedniego ciśnienia na pokarm, 2 ruchów robaczkowych żołądka i 3 zdolności opróżniania się żołądka. Zdolność żołądka wywierania ciśnienia na pokarm w nim znajdujący się peristole veruriculi związana jest z napięciem i sprężystością mięśniówki żołądka, przede wszystkim zaś jego trzonu. Ta wolność może być albo zwiększona, albo zmniejszona w porównaniu ze stanem prawidłowym. Zwiększone napięcie mięśni żołądka Zwiększona zdolność wywierania ciśnienia na pokarm pozostaje w związku ze zwiększeniem się napięcia mięśni żołądka. Taki stan może powstać przy wzmożonej pobudliwości układu nerwowego zarówno w pojęciu ogólnym, jak i miejscowo w żołądku lub innych narządach. Continue reading „Zaburzenia czynnosci ruchowej zoladka”

Wzmocnienie ruchów robaczkowych zoladka

Wzmocnienie ruchów robaczkowych żołądka występuje w stanach neuropatycznych, w utrudnionym opróżnianiu się żołądka, np. w związku ze skurczem odźwiernika, w jego owrzodzeniu, raku i innych. Przy dużych przeszkodach w opróżnianiu się żołądka koordynacja ruchów jest zakłócona, ruchy zaś mączkowe wzmagają się do tego stopnia, że wyzwala się odruch skurczowy całego żołądka i powstaje gwałtowny ból. Taką sprawę widzimy najczęściej w zwężeniach odźwiernika. Jama żołądka w tym cierpieniu powiększa się, mięśniówka przerasta, co klinicznie wyraża się, jako twarde wzdęcie okolicy żołądka z wyczuwaniem fal robaczkowych. Continue reading „Wzmocnienie ruchów robaczkowych zoladka”

Odzwiernik w nudnosciach zawsze jest zamkniety

Odźwiernik w nudnościach zawsze jest zamknięty. Te zjawiska powstają na skutek podrażnienia okolicy wzgórza, do którego dochodzą pobudzenia z różnych odcinków przewodu pokarmowego. Nudności, więc są sprawą pochodzenia ośrodkowego, chociaż niektórzy badacze wiążą je ze skurczem odźwiernika. Twierdzą oni, że jest to niższy stopień adaptacji w procesie ewolucji, wymioty zaś stanowią stopień wyższy. Nudności u ludzi nie muszą prowadzić do wymiotów. Continue reading „Odzwiernik w nudnosciach zawsze jest zamkniety”

Mechanizm odbijan polega na tym, ze przy otwartym wpuscie i skurczu odzwiernika przepona obniza sie podczas wdechu

Mechanizm odbijań polega na tym, że przy otwartym wpuście i skurczu odźwiernika przepoiła obniża się podczas wdechu, napięta zaś tłocznia brzuszna uciska na żołądek. Kurczą się przy tym również ściany żołądka. Są to, więc zjawiska ruchowe żołądka wywołane podrażnieniem jego mechanizmów nerwowych i dochodzące do skutku przez krótkie luki odruchowe. Zgaga Zgagą pyrosis, orexis nazywamy uczucie palenia lub pieczenia w przełyku. Zależy ona od podrażnienia błony śluzowej przełyku przez zawartość żołądka przedostającą, się do niego przez otwarty wpust. Continue reading „Mechanizm odbijan polega na tym, ze przy otwartym wpuscie i skurczu odzwiernika przepona obniza sie podczas wdechu”

Niezyt zoladka przejawia sie w dwóch postaciach

Nieżyt żołądka przejawia się w dwóch postaciach, a mianowicie: w postaci ostrej i przewlekłej. Postać o s trą cechuje zmniejszenie się kwaśności i siły enzymatycanej soku żołądkowego oraz zwiększenie się wydzielania śluzu. Towarzyszą temu nudności, często wymioty, utrata łaknienia, uczucie gniecenia, palenia lub nawet bólu w żołądku. Zdolność trawienia pokarmów jest znacznie upośledzona zarówno w żołądku, jak i w dwunastnicy, gdyż upośledzenie wydzielania soku żołądkowego upośledza wydzielanie soku trzustkowego wskutek niedostatecznego tworzenia się sekretyny. Jak wykazały badania doświadczalne na psach, w ostrym zapaleniu śluzówki żołądka sok żołądkowy nie wydziela się nawet po zastosowaniu silnych bodźców pokarmowych. Continue reading „Niezyt zoladka przejawia sie w dwóch postaciach”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 8

Po pierwsze, bez grupy kontrolnej lub wiedzy na temat zdrowia psychicznego opiekunów przed epizodem opieki OIOM, nie możemy być pewni, że wysokie wskaźniki objawów depresyjnych były konsekwencją opieki. Po drugie, porównanie naszej kohorty z oszacowaniami populacji należy interpretować ostrożnie, ponieważ próbki nie są dopasowane pod względem istotnych cech demograficznych. Po trzecie, dane dotyczące stosunkowo niewielkiej liczby opiekunów, u których objawy depresji utrzymują się na wysokim poziomie, wymagają walidacji w większej próbie. Wreszcie, brakujące dane wymagały zastosowania technik imputacji dla wyników pacjentów zawartych w wielowymiarowych modelach wyników opiekunów. Ponadto inne czynniki nieuwzględnione w tym badaniu mogą również wpływać na wyniki opiekunów; obejmują one zmienne pacjenta (np. delirium i zdolność pacjenta do reintegracji ze społecznością) oraz zmienne dotyczące opieki nad pacjentem (np. obserwacja rodziny i komunikacja z zespołem opiekuńczym). Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 8”

Ebola RNA Persistence w nasieniu przetrwałych wirusów wirusa Ebola – raport końcowy

Wirus Ebola wykryto w nasieniu mężczyzn po ich wyleczeniu z wirusa Ebola (EVD). Zgłaszamy obecność RNA wirusa Ebola w spermie w kohorcie osób, które przeżyły EVD w Sierra Leone. Metody
Zapisaliśmy próbkę wygody 220 dorosłych mężczyzn, którzy przeżyli EVD w Sierra Leone, w różnych momentach po wypisaniu z jednostki leczenia Ebola (ETU), w dwóch fazach (100 uczestników było w fazie i 120 w fazie 2). Próbki dla nasienia otrzymane na początku badano za pomocą ilościowego testu odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) z użyciem docelowych sekwencji NP i VP40 (w fazie 1) lub NP i GP (w fazie). 2). W tym badaniu nie oceniono bezpośrednio ryzyka przeniesienia seksualnego EVD.
Wyniki
Spośród 210 uczestników, którzy dostarczyli początkową próbkę nasienia do analizy, 57 (27%) miało pozytywne wyniki w ilościowym teście RT-PCR. Continue reading „Ebola RNA Persistence w nasieniu przetrwałych wirusów wirusa Ebola – raport końcowy”

Reforming Płatności dla lekarzy ad

Zapewniłoby to dodatkowe praktyki w dolarach, aby utworzyć wielopoziomowe zespoły i wdrożyć technologię informowania o zdrowiu – środki uważane za niezbędne, aby zapewnić lekarzom więcej czasu na pacjentach, poprawić dostęp, poprawić koordynację i zapewnić opiekę opartą na dowodach. Obejmowałby on wszystkie usługi oceny podstawowej, zarządzania i koordynacji (podczas gdy testy, procedury, opieka specjalistyczna, wydatki szpitalne i leki byłyby kontynuowane zgodnie z ustaleniami dotyczącymi opłat za usługi, w oczekiwaniu na uzupełniające reformy płatności). Wypłata premii (do 25% kwoty bazowej) stanowiłaby szansę na znaczny wzrost dochodów lekarzy (i, jeśli jest to pożądane, dla innych członków zespołu), ale byłaby współmierna do wytworzonej wartości. Silna korekta ryzyka podstawy i wypłat premii zapewniłaby równe szanse i wynagrodzenie proporcjonalne do zakładanego ciężaru opieki. Ta propozycja może brzmieć jak przegląd , uzupełniony o system premiowy, i rzeczywiście pożycza logikę kompleksowej płatności za kompleksową opiekę. Continue reading „Reforming Płatności dla lekarzy ad”