Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym

Ciężkie, oporne zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) jest stanem powodującym niepełnosprawność. Stymulacja jądra podwzgórza, procedura, która została już zatwierdzona do leczenia zaburzeń ruchowych, została zaproponowana jako opcja terapeutyczna. Metody
W tym 10-miesięcznym, krzyżowym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo stymulacji jądra podwzgórza, losowo przydzielono ośmiu pacjentom z wysoce opornym OCD, aby poddali się aktywnej stymulacji jądra podwzgórza, po której nastąpiła stymulacja pozorowana i ośmiu do przejść stymulację pozorowaną, a następnie aktywną stymulację. Podstawową miarą wyniku była ostrość OCD, oceniana przez Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS), pod koniec dwóch 3-miesięcznych okresów. Ogólne ustalenia psychopatologiczne, funkcjonowanie i tolerancję oceniano za pomocą standaryzowanych skal psychiatrycznych, skali Global GAF (Global Assessment Functioning) i testów neuropsychologicznych.
Wyniki
Po aktywnej stymulacji jądra podwzgórza, wynik Y-BOCS (w skali od 0 do 40, z mniejszymi punktami wskazującymi na mniej poważne objawy) był znacząco niższy niż wynik po stymulacji pozorowanej (średnia [. SD], 19 . 8 vs 28 . 7, P = 0,01), a wynik GAF (w skali od do 90, z wyższymi wynikami wskazującymi wyższy poziom funkcjonowania) był znacząco wyższy (56 . 14 w porównaniu z 43 . 8, P = 0,005). Oceny środków neuropsychologicznych, depresji i lęku nie były modyfikowane przez stymulację. Wystąpiło łącznie 15 poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym krwotok śródmózgowy i 2 zakażenia; wystąpiły również 23 niepoważne zdarzenia niepożądane.
Wnioski
Te wstępne wyniki sugerują, że stymulacja jądra podwzgórza może zmniejszyć objawy ciężkich postaci OCD, ale wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00169377.)
Wprowadzenie
Poważne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) charakteryzuje się natrętnymi, lękliwymi myślami i powtarzającymi się, zrytualizowanymi zachowaniami. Jest to jedno z najbardziej upośledzających przewlekłych zaburzeń psychicznych i ma znaczny wpływ na relacje rodzinne, życie społeczne i zdolność do pracy w pracy. Obecne leczenie OCD składa się z kombinacji inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i zaburzeń poznawczych. terapia; Jednak u 25 do 40% pacjentów występują uporczywe objawy i trwałe reperkusje funkcjonalne.2 W nadziei na zmniejszenie niepełnosprawności i osłabienia u pacjentów, u których OCD jest wysoce oporny, podjęto próby radioterapii ablatywnej w leczeniu stereotaktycznym, ale skuteczność te zabiegi były zmienne.3 Natomiast stymulacja głębokiego mózgu, która okazała się skuteczna w leczeniu zaburzeń ruchowych, jest alternatywą terapeutyczną, która jest adaptowalna i odwracalna, umożliwiając modulację dysfunkcyjnych sieci neuronowych4, które są zaangażowane w patofizjologia OCD.3,5 Różne części obwodu orbitowo-przedtrzasadłowo-gardłowego, w tym prążkowia brzuszna, torebka wewnętrzna i jądro półleżące, były celem stymulacji, jak opisano w kilku opisach przypadków 6-11 oraz w sprawozdanie z prospektywnego badania otwartego12; długoterminowe wyniki były zmienne, ale obiecujące
[podobne: autoliv oława, pirolam lakier cena, peamco ]

Powiązane tematy z artykułem: autoliv oława peamco pirolam lakier cena