Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym ad 6

Leki utrzymywały się na stałym poziomie przez 10 miesięcy obowiązywania protokołu, z wyjątkiem przejściowego zwiększenia terapii benzodiazepinami u trzech pacjentów (dwóch w okresie stymulacji i jednego podczas okresu bez stymulacji) i zwiększenia leczenia neuroleptycznego u jednego pacjenta ( okres stymulacji) z powodu zaostrzonego lęku. Wszyscy 16 pacjentów ukończyli oba okresy badania. Skuteczność stymulacji
Ryc. 3. Ryc. 3. Zmiany nasilenia OCD i funkcji globalnej u 16 pacjentów podczas badania Crossover stymulacji jądra podwzgórzowego. Panel A pokazuje średnie wyniki (. SD) w skali obsesyjno-kompulsywnej Yale-Brown (Y-BOCS) i skalę globalnej oceny działania (GAF) dla grupy włączającej i grupy aktywnej. Dane są przedstawione w momencie włączenia do badania (I), w czasie operacji (miesiąc 0), przed (miesiąc 3) i po (miesiąc 6) w pierwszym okresie aktywnej lub pozorowanej stymulacji, a przed (miesiąc 7 ) i po (miesiącu 10) drugim okresie aktywnej lub pozorowanej stymulacji. Panel B pokazuje indywidualne wyniki Y-BOCS i GAF dla grupy włączającej i grupy startowej. Okres aktywnej stymulacji jest przedstawiony na szaro. Jeden pacjent w każdej grupie (pacjent 6 w grupie włączonej i pacjent 2 w grupie z grupy kontrolnej) miał wyższą punktację Y-BOCS, a jeden pacjent w grupie kontrolnej (pacjent 2) miał niższy wynik GAF podczas aktywności stymulacja (linie przerywane).
Wynik Y-BOCS był znacząco niższy na końcu aktywnej stymulacji (okres stymulacji) niż na końcu stymulacji pozorowanej (okres poza stymulacją) (średni wynik, 19 . 8 vs. 28 . 7; P = 0,01), niezależnie od grupy i okresu. Nie wykryliśmy istotnego efektu przeniesienia w punktacji Y-BOCS (P = 0,71), co wskazuje, że efekty pierwszego okresu leczenia nie utrzymywały się po okresie wymywania. Pacjenci, którzy zostali przypisani do pierwszej aktywnej stymulacji, a druga do stymulacji pozorowanej (grupa włączająca) mieli większy efekt terapeutyczny, mierzony wynikiem Y-BOCS, niż ci, którzy najpierw poddali się stymulacji pozorowanej i aktywnej stymulacji ( w grupie) (P = 0,06 dla efektu okresu). Wynik GAF (w którym wyższe wyniki wskazują na wyższy poziom funkcjonowania) był istotnie wyższy po aktywnej stymulacji niż po stymulacji pozorowanej (średni wynik na końcu aktywnej stymulacji, 56 . 14 vs. 43 . 8, P = 0,005). Wynik CGI (w którym niższe wyniki wskazują na mniejszą ostrość choroby) był znacząco niższy pod koniec aktywnej stymulacji niż po zakończeniu stymulacji pozorowanej (P = 0,008), z większą poprawą podczas aktywnej stymulacji obserwowanej w grupie włączonej w grupie odlotowej (P = 0,03 dla efektu okresu). Wyniki MADRS, Krótka skala lęku, oceny neuropsychologiczne i Skala Niepełnosprawności Sheehan na końcu aktywnej stymulacji nie różniły się znacząco od wyników na końcu stymulacji pozorowanej. Pod koniec pierwszej fazy (tj. 3 miesiące po randomizacji) sześciu z ośmiu pacjentów (75%) otrzymało odpowiedź mierzoną wynikiem Y-BOCS, a osiem z ośmiu (100%) miało odpowiedź mierzoną GAF po aktywnej stymulacji, w porównaniu z trzema z ośmiu (38%) mierzonych zarówno za pomocą Y-BOCS, jak i GAF po stymulacji pozorowanej (rysunek 3B)
[przypisy: ilemogewypic, harmomix, hydroksyzyna bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: harmomix hydroksyzyna bez recepty ilemogewypic