Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym ad 5

Z powodu nieoczekiwanego wzrostu liczby kwalifikujących się pacjentów w większości ośrodków oraz w celu zwiększenia mocy dla drugorzędowych punktów końcowych, całkowita liczba włączonych pacjentów została zwiększona do 18. Wszystkie analizy obejmowały wszystkich losowo przydzielonych pacjentów. Głównym wynikiem była zmiana wyniku Y-BOCS na koniec każdego okresu. Analizy pierwotnych i wtórnych wyników skuteczności wykonano poprzez przetestowanie trzech efektów: przeniesienia (niektóre efekty, fizyczne lub psychologiczne, z pierwszego leczenia są nadal obecne, gdy pacjent wchodzi w drugi okres leczenia), okres (efekt stymulacji był inny w grupa włączająca i wyłączająca) oraz efekty leczenia.36 Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Zastosowano wskaźnik błędu typu I wynoszący 5%, z wyjątkiem analizy efektu przeniesienia, w którym ustalono 10% .36 Nie przeprowadzono żadnej tymczasowej analizy.
W odniesieniu do wpływu leczenia na wyniki wtórne zastosowano korektę Bonferroniego zgodnie z dyscyplinami, które obejmowały dwa wyniki Y-BOCS, dwie miary globalnego zdrowia i funkcjonowania (GAF25 i CGI26), samopomiarowy pomiar zaburzeń czynnościowych (Sheehan Disability Scale), 37 dwóch mierników głównych objawów psychiatrycznych (MADRS30 i Brief Scale for Anxiety38) oraz siedem środków neuropsychologicznych oceniających funkcje czołowo-podkorowe (uwaga, funkcje wykonawcze, uczenie się werbalne i podejmowanie decyzji) .39-44 Definicje odpowiedzi w odniesieniu do wyników Y-BOCS i GAF – które nie zostały wcześniej określone w protokole – stanowiły odpowiednio 25% spadek i wzrost pod koniec pierwszej fazy (6 miesięcy po zabiegu) [Rysunek 1]. Dodatkowe kryterium odpowiedzi zostało określone przez wynik GAF wyższy niż 51, co odpowiada umiarkowanym objawom lub umiarkowanym trudnościom w funkcjonowaniu społecznym lub zawodowym .
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna 17 pacjentów z OCD przy włączeniu. Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w nasileniu OCD, globalnym zdrowiu i funkcjonowaniu, lęku i depresji. W sumie 18 pacjentów zostało zapisanych od stycznia 2005 r. Do kwietnia 2006 r. Jeden pacjent wycofał się z badania przed zabiegiem, a stymulatory wszczepiono pozostałym 17 pacjentom. Stymulator i dwie elektrody zostały usunięte od pacjenta (Pacjent 9) przed randomizacją z powodu infekcji; w ten sposób 16 pacjentów ukończyło okres randomizacji (Tabela 1). W chwili włączenia pacjentów do badania średni czas trwania choroby wynosił 18 lat (zakres od 6 do 47); dwóch pacjentów spełniło kryteria dla obecnego dużego zaburzenia depresyjnego, ale wynik MADRS był niższy niż 20 (Tabela 1). Jeden pacjent, który nadużywał alkoholu, co stanowiło niewielkie odchylenie od protokołu, został uwzględniony, ponieważ nadużywanie ujawniano między czasem włączenia i operacji, było umiarkowane i ograniczone w czasie. Nie było istotnej różnicy w wyjściowej (miesiąc 3) charakterystyce klinicznej między pacjentami w dwóch grupach (Tabela 2). Tabela zawiera listę leków przyjmowanych przez pacjentów w momencie włączenia. Dwóch pacjentów (pacjenci 5 i 7) nie przyjmowało leków na początku badania na ich prośbę
[podobne: porozumienie zielonogórskie wielkopolskie, harmomix, hydroksyzyna bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: harmomix hydroksyzyna bez recepty porozumienie zielonogórskie wielkopolskie