Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone czesc 4

Dodatkowe oceny bezpieczeństwa ograniczono do poważnych zdarzeń niepożądanych (w tym zgonu z jakiejkolwiek przyczyny), przerwania leczenia wynikających z działań niepożądanych i przerwania leczenia w następstwie zaostrzeń. Drugorzędnym celem była ocena skuteczności, z pierwszym zaostrzeniem astmy (zdefiniowanym jako pogorszenie się astmy wymagającej ogólnoustrojowej glikokortykosteroidów przez co najmniej 3 dni, hospitalizacja z powodu astmy lub wizyta w oddziale pomocy doraźnej na astmę skutkującą otrzymaniem ogólnoustrojowych glukokortykoidów) jako główny punkt końcowy skuteczności, oceniany w analizie czas do zdarzenia. Drugorzędowe punkty końcowe skuteczności obejmowały ocenę aktualnej kontroli astmy (za pomocą ACQ-6), zastosowanie leków ratunkowych, objawów astmy, objawów astmy ograniczającej aktywność i przebudzenia w nocy (rejestrowanych codziennie przez pacjentów w Dziennik).
Analiza statystyczna
Aby spełnić ustalony wcześniej margines niezależności, górna granica dwustronnego 95% przedziału ufności współczynnika ryzyka dla pierwszego poważnego zdarzenia związanego z astmą z budezonidem formoterolem względem budezonidu musi być mniejsza niż 2,0. Oczekuje się, że częstość występowania poważnych zdarzeń związanych z astmą w grupie leczonej wyłącznie budezonidem wynosi 0,0075 w okresie 26 tygodni; prognozy oparto na metaanalizach produktów zawierających LABA (przeprowadzonych na posiedzeniu komitetu doradczego FDA w 2008 r.) i wytycznych FDA10. Wyliczono, że w celu przeprowadzenia badania należy przeprowadzić 87 zdarzeń, aby uzyskać 90% mocy do wykluczenia częstość zdarzeń z budezonidem formoterolem, która była dwukrotnie wyższa niż w przypadku samego budezonidu. Wyliczyliśmy, że w przypadku 87 zdarzeń, 11664 pacjentów musiałoby przejść randomizację, przy założeniu, że badanie będzie miało 6-miesięczny czas trwania i w przybliżeniu stałą częstość zdarzeń w czasie. Ramy projektu i związane z nimi założenia zostały uzgodnione z FDA.10
Zgodnie z zasadą zamiar leczenia analizy obejmowały wszystkich pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymania badanego leku; pacjenci byli analizowani zgodnie z początkowym przypisaniem do grupy. Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez cały okres badania w celu oceny pierwotnego punktu końcowego, niezależnie od wcześniejszego przerwania leczenia, co pozwoliło na pełną analizę ciężkich zdarzeń związanych z astmą, w tym wszystkich zdarzeń, które wystąpiły. do 26 tygodni po randomizacji lub do 7 dni po ostatnim dniu badania, w zależności od tego, co nastąpi później.
Dane dotyczące skuteczności zebrano w okresie, w którym pacjenci otrzymywali leczenie badanym lekiem. Analizy zaostrzeń astmy i uzupełniająca analiza poważnych zdarzeń związanych z astmą obejmowały zdarzenia, które wystąpiły do 7 dni po ostatnim dniu leczenia badanym lekiem.
W celu przeprowadzenia podstawowej analizy ciężkich przypadków astmy i zaostrzeń astmy stosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa w celu porównania budezonidu z formoterolem z budezonidem, z terminem randomizowanego leczenia i terminem dla warstw dawki zgodnie z leczeniem astmy i kontrolą astmy na czas randomizacji. Przedstawiono szacunkowe współczynniki ryzyka, dwustronne przedziały ufności 95% i wartości P
[hasła pokrewne: curodental, maść na blizny potrądzikowe, wymaz z nosa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: curodental maść na blizny potrądzikowe wymaz z nosa cena