Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad

W tym czasie glikokortykosteroidy wziewne nie były częścią rutynowej opieki astmy. Chociaż badanie SNS wykazało znacznie mniej wycofań z powodu pogorszenia astmy salmeterolu niż salbutamolu, odsetek zgonów związanych z astmą był wyższy wśród pacjentów leczonych salmeterolem, chociaż różnica nie była znaczna.7 W SMART, więcej pacjentów otrzymujących salmeterol niż otrzymujących placebo zmarło, zarówno z powodu zdarzeń związanych z układem oddechowym (24 w porównaniu do 11), jak i z powodu zdarzeń związanych z astmą (13 vs. 3) 8. Ryzyko to było większe u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów białych.8 Chociaż 47% pacjentów otrzymywało SMART nie był skonstruowany z myślą o tym, czy jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów zmieniło ryzyko. W 2008 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zażądał, aby czterej producenci leków zawierających LABA w leczeniu astmy oszacowali wskaźniki zgonu z powodu astmy, intubacji i hospitalizacji, analizując dane we wszystkich badaniach LABA. W odpowiedzi GlaxoSmithKline, producent salmeterolu, porównał dane dotyczące salmeterolu z danymi innymi niż LABA w metaanalizie9; ta metaanaliza wykazała wyższy odsetek zgonów związanych z astmą i hospitalizacji wśród pacjentów otrzymujących salmeterol, przy czym wziewne glikokortykosteroidy były podawane w oddzielnym inhalatorze (tj. glukokortykoidy wziewne nie były częścią protokołu leczenia i mogły lub nie mogły być stosowane), niż wśród pacjentów otrzymujących leczenie inne niż LABA.9 Nie stwierdzono zgonów związanych z astmą ani zaburzeń równowagi w częstości hospitalizacji związanej z astmą, gdy salmeterol był podawany w stałej dawce skojarzonej z propionianem flutykazonu.9,10
W 2010 r. FDA zażądała, aby każdy z czterech producentów przeprowadził duże prospektywne badanie w celu oceny, czy LABA dodana do wziewnego glukokortykoidu byłaby nie gorsza od samego wziewnego glukokortykoidu w odniesieniu do ryzyka poważnego zdarzenia związanego z astmą (hospitalizacja, intubacja dotchawicza lub śmierć) .11 Wybrano zestaw poważnych zdarzeń związanych z astmą, ponieważ zgony związane z astmą są rzadkie w badaniach klinicznych.
Zaprojektowaliśmy prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą (AUSTRI), którego głównym celem było ustalenie, czy ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń związanych z astmą będzie większe, gdy salmeterol był stosowany jednocześnie z flutykazonem w skojarzeniu z ustaloną dawką (flutikazon). salmeterol) niż w przypadku stosowania flutykazonu w monoterapii. Drugorzędnym celem była ocena, czy flutikazon-salmeterol był skuteczniejszy niż flutikazon w stosunku do wcześniej określonych miar skuteczności.
Metody
Projekt testowy i nadzór
Od listopada 2011 r. Do czerwca 2015 r. Włączaliśmy młodzież i dorosłych (wiek .12 lat) z umiarkowaną do ciężkiej astmy w 710 ośrodkach w 33 krajach. Wszyscy pacjenci uczestniczyli w wizycie przesiewowej i losowej, po której następował 26-tygodniowy aktywny okres leczenia i 1-tygodniowy okres obserwacji (ryc. S1 w dodatkowym dodatku, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie).
Członkowie wspólnego komitetu sterującego ds. Wspólnego nadzoru, wspólny komitet orzekający (który był odpowiedzialny za jednolite określenie związku z astmą w odniesieniu do punktów końcowych badania) oraz wspólny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zostali oskarżeni o zapewnienie odpowiedzialnego prowadzenia procesu i bezpieczeństwa wszystkich pacjentów
[więcej w: curodental, reumaherb, chirmed opole ]

Powiązane tematy z artykułem: chirmed opole curodental reumaherb