Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad 6

Intubacje dotchawicze związane z astmą zgłaszano u 2 pacjentów z grupy leczonej flutykazonem iu żadnego z pacjentów z grupy flutykazonu-salmeterolu. Inne wyniki bezpieczeństwa
Zdarzenia niepożądane prowadzące do wycofania się z leczenia badanego odnotowano u 165 z 5834 pacjentów (3%) w grupie flutykazonu-salmeterolu iu 180 z 5845 (3%) w grupie otrzymującej wyłącznie flutykazon. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych wynosiła 2% w każdej z dwóch grup (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Ciężkie niewydolności oddechowe obserwowano u 33 pacjentów (<1%) w grupie leczonej flutykazonem-salmeterolem oraz u 38 pacjentów (<1%) w grupie leczonej wyłącznie flutykazonem.
Dziewięć zgonów nastąpiło w trakcie badania, trzy w grupie flutikazon-salmeterol i sześć w grupie zawierającej wyłącznie flutikazon; żaden z nich nie był niezależnie oceniany jako związany z astmą. Stan życia ustalono dla wszystkich z wyjątkiem 2 pacjentów. (Szczegóły znajdują się w sekcjach 3 i 4 Dodatku Uzupełniającego.)
Ciężkie zaostrzenia astmy i stosowanie ratowniczego inhalatora
Tabela 3. Tabela 3. Pierwsze poważne zaostrzenie astmy według podgrupy. Co najmniej jedno ciężkie zaostrzenie astmy zgłoszono u 480 z 5834 pacjentów (8%) w grupie flutykazonu-salmeterolu iu 597 z 5845 pacjentów (10%) w Grupa zawierająca wyłącznie flutikazon. Współczynnik hazardu dla ciężkiego zaostrzenia astmy w grupie flutikazonu-salmeterolu wynosił 0,79 (95% CI, 0,70 do 0,89, P <0,001), gdy wiek został uwzględniony jako współzmienna. W czterech wcześniej określonych podgrupach skuteczności (tabela S2 w dodatkowym dodatku) ryzyko zaostrzenia astmy było o 16-32% niższe w grupie leczonej flutykazonem-salmeterolem niż w grupie leczonej flutykazonem (tabela 3). Spośród czterech podgrup różnica między grupami była istotna tylko w tej, w której astma była dobrze kontrolowana na podstawie wziewnych glikokortykosteroidów i LABA na początku badania. W tej podgrupie było o 24% mniejsze ryzyko ciężkiego zaostrzenia astmy w grupie leczonej flutykazonem-salmeterolem niż w grupie leczonej flutykazonem.
We wszystkich grupach wiekowych ryzyko ciężkiego zaostrzenia astmy było konsekwentnie niższe wśród osób leczonych flutikazonem-salmeterolem niż wśród leczonych samym flutikazonem (tabela 3), przy czym największą różnicę (35% mniejsze ryzyko) obserwowano wśród nastolatków. Łącznie 79 czarnych pacjentów w każdej grupie miało zaostrzenie (współczynnik ryzyka dla flutikazonu-salmeterolu w porównaniu do samego flutikazonu, 0,96; 95% CI, 0,70 do 1,31). Średnia i mediana liczby zaciągnięć leków ratunkowych na dzień była nieco niższa w grupie flutikazonu-salmeterolu niż w grupie stosującej wyłącznie flutykazon (tabela S6 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że wśród pacjentów z astmą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego oraz z zaostrzeniem w ciągu poprzedniego roku ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń związanych z astmą nie było większe, gdy salmeterol był dostarczany przez inhalator w ustalonej dawce skojarzonej z propionianem flutykazonu, niż gdy Flutikazon podawano osobno. To stwierdzenie było zgodne z wynikami wcześniejszych badań i metaanaliz dotyczących flutikazonu-salmeterolu, 9,10,18, które nie wykazały większego ryzyka poważnych zdarzeń związanych z astmą u pacjentów otrzymujących flutikazon-salmeterol niż u osób otrzymujących sam flutikazon.
Kilka metaanaliz, które badały możliwe powiązania między stosowaniem LABA a śmiercią związaną z astmą, sugerują, że LABA są związane z wyższym ryzykiem zgonu niż leki inne niż LABA.10,19,20 Jednak jednoczesne stosowanie wziewnych W tych badaniach glikokortykoidy nie były kontrolowaną zmienną
[podobne: instalator wyry, szkoła nochowo, slet będzin ]

Powiązane tematy z artykułem: instalator wyry slet będzin szkoła nochowo