Ogólna i brzuszna otyłość i ryzyko śmierci w Europie czesc 4

Względne ryzyko zgonu według BMI wśród mężczyzn i kobiet w europejskim prospekcie badawczym dotyczącym raka i żywienia. Rycina 1. Ryc. 1. Skorygowane względne ryzyko zgonu wśród mężczyzn i kobiet w europejskim prospektywnym badaniu raka i odżywiania, według BMI, obwodu talii i obwodu talii do bioder. Względne ryzyko zgonu w związku ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach), obwodzie talii i stosunku talii do bioder jest pokazane w panelu A dla mężczyzn i w panelu B dla kobiet. Linie ciągłe wskazują na ryzyko względne, a linie przerywane wskazują 95% przedziały ufności wynikające z ograniczonej regresji splajnów sześciennych, z węzłami umieszczonymi na 5, 25, 75 i 95. percentylach rozkładu swoistego dla każdej zmiennej antropometrycznej. Punktem odniesienia dla BMI jest punkt środkowy grupy odniesienia (23,5 do <25,0) z analizy kategorycznej. Punkty odniesienia dla obwodu talii i stosunku talii do biodra są medianami zależnymi od płci tych zmiennych. Wykresy są obcinane w 1. i 99. percentylu. Wiek był wykorzystywany jako podstawowa zmienna czasowa w modelach regresji, z rozwarstwieniem według ośrodka i wieku przy rekrutacji i dodatkowym dostosowaniu do statusu palenia, poziomu wykształcenia, spożycia alkoholu, aktywności fizycznej i wzrostu. Względne ryzyko wykreślono w skali logarytmicznej. Tabela 2. Tabela 2. Względne ryzyko zgonu z powodu kwasyli obwodu talii u mężczyzn i kobiet. Istniało nieliniowe powiązanie BMI z ryzykiem zgonu, z najniższym ryzykiem przy BMI 25,3 u mężczyzn i 24,3 u kobiet oraz zwiększonym ryzykiem w dolnych i górnych kategoriach BMI (tabela i ryc. 1). Te związki były nieznacznie, ale znacznie silniejsze u mężczyzn niż u kobiet (P = 0,001 dla interakcji). W przypadku braku dostosowania do BMI, obwód w talii i stosunek talii do bioder były istotnie związane z ryzykiem śmierci, z wzorami podobnymi do obserwowanych w przypadku BMI (rysunek i tabela 2 oraz tabela 3 w dodatkowym dodatku).
Ryc. 2. Ryc. 2. Skorygowane względne ryzyko zgonu u mężczyzn i kobiet, w zależności od obwodu talii i stosunku talia-biodra po dostosowaniu do BMI. Względne ryzyko zgonu w związku z obwodem talii i stosunkiem bioder do talii po dostosowaniu do BMI przedstawiono w panelu A dla mężczyzn oraz w panelu B dla kobiet. Linie ciągłe wskazują na ryzyko względne, a linie przerywane wskazują 95% przedziały ufności wynikające z ograniczonej regresji splajnów sześciennych, z węzłami umieszczonymi na 5, 25, 75 i 95. percentylach rozkładu swoistego dla każdej zmiennej antropometrycznej. Punkty odniesienia dla obwodu talii i stosunku talii do biodra są medianami zależnymi od płci tych zmiennych. Wykresy są obcinane w 1. i 99. percentylu. Wiek był wykorzystywany jako podstawowa zmienna czasowa w modelach regresji, z rozwarstwieniem według ośrodka i wieku przy rekrutacji oraz dodatkowym dostosowaniem do statusu palenia, poziomu wykształcenia, spożycia alkoholu, aktywności fizycznej, wzrostu i BMI. Względne ryzyko wykreślono w skali logarytmicznej.
Po dalszym dostosowaniu BMI, obwód talii i stosunek obwodu talii do bioder wykazały silny dodatni związek z ryzykiem zgonu (Tabela 2 i Figura 2 i Tabela 3 w Dodatku uzupełniającym)
[przypisy: instalator wyry, pirolam lakier cena, slet będzin ]

Powiązane tematy z artykułem: instalator wyry pirolam lakier cena slet będzin