Czynniki cieplne

Czynniki cieplne Czynniki cieplne w postaci gorąca i zimna są przyczyną chorób zarówno miejscowych jak i ogólnych. : ,a. Ciepło Ciepło, działające na tkanki, wywołuje ,procesy patologiczne, jeżeli siła czynnika cieplnego będzie przekraczać możliwości przystosowania się tkanek do zmian ciepłoty, co odpowiada mniej ,więcej wtedy uszkodzenie tkanki i osłabienie jej procesów życiowych, prowadzące często do jej śmierci. Działanie czynnika cieplnego na skórę lub błonę ,śluzową, które już poprzednio były poddawane działaniu wyższej ciepłoty, jest znacznie słabsze. Oparzenie pierwszego stopnia cechuje się tylko przekrwieniem i lekkim stopniem stanu zapalnego. Continue reading „Czynniki cieplne”

Odrózniamy kilka stopni odmrozen

Odróżniamy kilka stopni odmrożeń. Pierwszy stopień odmrożenia cechuje się na – początku skurczem i związku z tym zblednięcie tego odcinka ciała, na który działa zimno. Później rozwija się rwienie czynne i bierne, w czym biorą udział połączenia tętniczo-żylne, omówione wyżej; i powstaje powierzchowny stan zapalny skóry jako odczyn na miejscowe uszkodzenie tkanki. Stan ten może szybciej lub wolniej mijać. Odmrożenie drugiego stopnia cechuje się stanem zapalnym większego stopnia z tworzeniem się pęcherzy z płynem surowiczym lub surowiczo-krwistym i trwa znacznie dłużej, pozostawiając po wygojeniu stwardnienie skóry. Continue reading „Odrózniamy kilka stopni odmrozen”

Z przeziebienia moga powstac takie choroby zakazne, jak angina, grypa, zapalenie pluc, oskrzeli

Z przeziębienia mogą powstać takie choroby zakaźne, jak angina, grypa, zapalenie płuc, oskrzeli itd. Pospolity nieżyt nosa też jest chorobą zakaźną i niektórzy ludzie, a zwłaszcza dzieci, oddziaływają na niego gorączką i ogólnymi objawami chorobowymi że katar nosa jest spowodowany zarazkami znajdującymi się na błonie śluzowej, nie ulega dziś wątpliwości, gdyż przenosi się on łatwo z człowieka na człowieka tzw. zakażeniem kropelkowym. Jednak do wystąpienia jego muszą istnieć warunki, tzw. przeziębienie, to jest ochłodzenie skóry lub błon śluzowych. Continue reading „Z przeziebienia moga powstac takie choroby zakazne, jak angina, grypa, zapalenie pluc, oskrzeli”

ZABURZENIA CZYNNOSCI RUCHOWEJ ZOLADKA

W czasie przechodzenia fali skurczowej w jednym miejscu kurczą się mięśnie okrężne i następuje obkurczenie się żołądka, lecz równocześnie część mięśni leżących poniżej wiotczeje i jama żołądka w tym miejscu rozszerza-się, Te zwiotczałe mięśnie ulegają następnie skurczowi i fala w ten sposób przechodzi do odźwiernika. Jest to, więc typowe zjawisko ruchów robaczkowych, Mięśnie żołądka mają właściwe im napięcie, dlatego też w stanach prawidłowych i patologicznych opróżniająca czynność żołądka zależy zarówno od stopnia napięcia mięśni, jak i ruchów robaczkowych. Czynność ruchowa żołądka jest regulowana przez podrażnienia mechaniczne, które powstają w warunkach trawienia, a także przez czynniki humoralne i chemiczne oraz nerwowe. Czynniki mechaniczne sprowadzają się do podrażnienia mięśni żołądka znajdującym się w nim pokarmem, który uciska na ściany żołądka. Czynniki humoralne i chemiczne wpływają drażniąco na błonę śluzową żołądka, z której pobudzenie przenosi się drogą odruchową do mięśni żołądka. Continue reading „ZABURZENIA CZYNNOSCI RUCHOWEJ ZOLADKA”

Regulacja humoralna jest równiez zwiazana z enterogastronami

Regulacja humoralna jest również związana z enterogastronami, które nie tylko hamują czynność wydzielniczą żołądka, lecz także jego czynności ruchowe. Najważniejsze znaczenie w regulacji czynności ruchowej żołądka ma niewątpliwie układ nerwowy. Pobudzenia z układu nerwowego dochodzą do żołądka przez nerwy błędne i współczulne zarówno przez podrażnienie ich na obwodzie, jak i w ośrodkach. , Oba nerwy układu wegetatywnego zawierają włókna zarówno pobudzające, jak i hamujące ruchy żołądka. Właściwy wynik takiego lub innego działania tych nerwów zależy od stopnia napięcia mięśniówki żołądka. Continue reading „Regulacja humoralna jest równiez zwiazana z enterogastronami”

Przerosla blona sluzowa

Przerosła błona śluzowa w przewlekłym nieżycie żołądka może ulec nacieczeniu. Powstają wtedy niewielkie krwawienia, a niekiedy może powstać przewlekły wrzód. Prócz tego odcinki przyodźwiernikowe przerosłej -błony śluzowej żołądka mogą wypadać do dwunastnicy i wydzielać sok żołądkowy bezpośrednio do niej, co nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniego pH treści dwunastniczej i upośledza trawienie sokiem trzustkowym. Wypadnięta błona śluzowa może ulec owrzodzeniu lub uciśnięciu przez skurcz odźwiernika, wskutek czego powstaje jej martwica podobnie do uwięźniętej przepukliny. Postać przewlekła nieżytu żołądka z zanikiem błony śluzowej może być pochodzenia pierwotnego lub wtórnego. Continue reading „Przerosla blona sluzowa”

Monitorowanie przyłóżkowe w celu dostosowania terapii przeciwpłytkowej do stentowania tętnic wieńcowych AD 7

Ponadto, pacjenci ze słabą odpowiedzią na aspirynę byli jednocześnie monitorowani i leczeni. W przeciwieństwie do metod stosowanych w poprzednich badaniach, wszystkie te modyfikacje terapii rozpoczęto przed umieszczeniem stentu w celu zapobiegania zdarzeniom peryproceduralnym, kontynuowano po interwencji i dostosowywano je na 14 do 30 dni w celu poprawy długoterminowego wyniku leczenia. Niemniej jednak nie zaobserwowaliśmy żadnych oznak poprawy wyników niedokrwiennych i lepszych wyników w zakresie bezpieczeństwa stosowania strategii monitorowania i dostosowania leków w porównaniu ze strategią leczenia konwencjonalnego. Kilka powodów może wyjaśniać niepowodzenie zindywidualizowanej terapii przeciwpłytkowej w celu poprawy wyników stentowania. Continue reading „Monitorowanie przyłóżkowe w celu dostosowania terapii przeciwpłytkowej do stentowania tętnic wieńcowych AD 7”

Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 10

Funkcje poznawcze systematycznie zmniejszały się z wiekiem u osób starszych w wieku od 80 do 100 lat (ryc. 1). Okazało się, że nosiciele rs75932628-T wykazywali gorsze poznanie (średni wzrost o 0,87 jednostki w CPS) niż u nosicieli bez nośności (P = 0,003). Kliniczne określenie choroby Alzheimera częściowo opiera się na postępującej utracie funkcji poznawczych, w szczególności pamięci, z czasem. Continue reading „Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 10”

Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 9

Randomizacja została przeprowadzona w blokach od dwóch do czterech wiosek zgrupowanych w oparciu o język i bliskość, przy założeniu, że wsie blisko siebie będą podobne; jednak to założenie nie zostało empirycznie potwierdzone. Niewielka liczba klastrów wiejskich (sześć) sprawiła, że randomizacja rzadziej doprowadziła do porównywalności. Mogą również występować odchylenia w rekrutacji, które skutkowały wyższymi średnimi wskaźnikami objawów w wioskach, które zapewniały indywidualne wsparcie, ponieważ asystenci psychologowie rekrutujący pacjenci wiedzieli z góry, czy będą oferować terapię czy indywidualne wsparcie. Aby ocenić, czy wyższe wyniki wyjściowe w grupie wsparcia indywidualnego nie przyniosły wyników, przeprowadziliśmy analizy wrażliwości ograniczone do kobiet z wyjściowymi wynikami HSCL-25 wyższymi niż 2,0 (84 kobiety w grupie terapeutycznej i 171 w grupie wsparcia indywidualnego) i stwierdzono to rozmiary efektu pozostały większe niż 1,0. Continue reading „Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 9”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 7

Wskaźnik ten jest znacznie wyższy niż wskaźnik w dorosłej populacji Kanady (12%) 42 i jest również wyższy niż wskaźnik obserwowany w dużej próbie opiekunów osób z demencją (32%) .43 W poprzednich badaniach wykorzystujących CES Wartość D wynosząca 15 punktów odcięcia, 34% i 23% opiekunów pacjentów poddanych wentylacji mechanicznej przez co najmniej 48 godzin w OIOM-ie wykazywała uporczywe objawy depresji klinicznej odpowiednio po 2 miesiącach i 12 miesiącach.6,44% małe badanie pilotażowe, w którym uczestniczyli opiekunowie pacjentów OIOM, którzy otrzymali co najmniej 4 dni wentylacji mechanicznej i którzy przeżyli do wyładowania, i którzy stosowali skróconą wersję skali CES-D, odsetek opiekunów, którzy byli zagrożeni kliniczną depresją, wynosił 90 %, podczas gdy pacjenci przebywali na OIOM-ie i 61% po 2 miesiącach od wypisania pacjentów. [45] Wszystkie te badania sugerują, że opiekunowie pacjentów, którzy otrzymują mechaniczną wentylację w OIOM i są wypisywani żywcem ze szpitala, są większe ryzyko depresji klinicznej niż osoby w populacji ogólnej i są opiekunami osób z przewlekłymi chorobami postępującymi, takimi jak choroba Alzheimera. Korzystając z dwóch metod analizy podłużnej analizy danych, zidentyfikowaliśmy kluczowe czynniki, które z czasem wpływały na zdrowie psychiczne opiekuna. Najpierw zidentyfikowaliśmy dwie grupy opiekunów – tych, których objawy depresyjne początkowo były wysokie, ale z czasem uległy zmniejszeniu, oraz tych, u których objawy depresji utrzymywały się na wysokim poziomie w ciągu rocznego okresu obserwacji – i porównano charakterystykę pacjenta i opiekuna w różnych grupach. Po drugie, stosując wielowymiarowe modelowanie podłużne efektów mieszanych, zidentyfikowaliśmy czynniki związane z wynikami opiekunów. Analizy te łącznie sugerują, że pacjenci mają ciężkość choroby, zdolności funkcjonalne (oceniane na podstawie 6-minutowego testu marszu i podskali silnika FIM), status poznawczy (oceniany w podskali poznawczej FIM) oraz dobrostan neuropsychologiczny (jak oceniono przez BDI-II i IES) nie były powiązane z wynikami opiekuna. Analizy te sugerowały również, że charakterystyka sytuacji opiekuna i opieki była związana z wynikami opiekuna w ciągu kolejnego roku. Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 7”