Oparzenia

Oparzenia większe mogą być przyczyną ogólnych zaburzeń w ustroju, co zależy od stopnia – i rozległości procesu patologicznego. Powstają np. zmian we krwi. przejawiające się w zmniejszeniu się liczby krwinek czerwonych i w ich hemolizie, co zabarwia osocze krwi hemoglobiną, w zmniejszeniu się ilości krwi krążącej, a dalej w zagęszczeniu krwi ze zwiększeniem w niej ciał białkowych. Równolegle we krwi zmniejsza się ilość wody, gdyż, ustrój traci dużo wody wskutek parowania przez uszkodzoną skórę. Continue reading „Oparzenia”

Klasyczne doswiadczenie Pawlowa z psem

Klasyczne doświadczenie Pawłowa z psem, który wydziela sok żołądkowy przy pozornym karmieniu, a przestaje go wydzielać, jeżeli pokazać mu kota obok miski z jedzeniem, najlepiej ilustruje hamowanie wydzielania soku żołądkowego drogą nerwową. Jednak te nerwowe czynniki hamujące raczej odnosiłyby się do fazy odruchowe wydzielania soku żołądkowego, która również jest pochodzenia czysto nerwowego, natomiast w fazie chemicznej należałoby się raczej spodziewać działania czynników humoralnych, wewnątrzpochodnych, których zadaniem byłoby likwidowanie czynności wydzielniczej żołądka. W 1928 r. udało się wykazać, że wyciągi z jelit grubych sporządzone nie na kwasie solnym, jak sekretyny, lecz na rozczynie fizjologicznym w warunkach jak najbardziej normalnych, to jest przy utrzymaniu odpowiedniej ciepłoty i dostępu tlenu, wprowadzone podskórnie lub do krwi, miały zdolność silnego hamowania wydzielania soku żołądkowego Walawski. Stwierdzono dalej, że istniejących wyciągach pewne ciała o charakterze organicznym, które powstają w jelitach, a które przedostając się do krwi hamują czynność wydzielniczą żołądka drogą humoralną. Continue reading „Klasyczne doswiadczenie Pawlowa z psem”

Wymienione postacie sa wyrazem zaburzen czynnosci wydzielniczej zoladka

Odwrotnie wydzielanie trwałe może w okresach złagodzenia przechodzić w wydzielanie pokarmowe: Wymienione postacie są wyrazem zaburzeń czynności wydzielniczej żołądka powstałych wskutek wzmożonej pobudliwości mechanizmów nierecepcyjnych żołądka i silnego ich podrażnienia sprawami chorobowymi rozgrywającymi się w żołądku. Zwiększone wydzielanie soku żołądkowego z przyczyn organicznych występuje w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych odźwiernika z zatrzymywaniem pokarmu w żołądku, w niektórych postaciach zapalenia błony śluzowej żołądka oraz przy podrażnieniach jej pokarmami drażniącymi. Często zwiększone wydzielanie soku żołądkowego może wystąpić drogą odruchową w związku z procesem patologicznym toczącym się w pęcherzyku żółciowym, wyrostku robaczkowym, a także w związku z niektórymi zaburzeniami przemiany materii. Wzmożone wydzielanie soku żołądkowego przebiega zwykle z objawami bólowymi, często jednak nie daje żadnych objawów. Zmniejszenie wydzielania soku żołądkowego Zmniejszonym wydzielaniem soku żołądkowego hypochylia, subsecretio nazywamy taki stan, w którym na bodźce pokarmowe wydziela się znacznie mniej soku żołądkowego n-iż w stanach prawidłowych. Continue reading „Wymienione postacie sa wyrazem zaburzen czynnosci wydzielniczej zoladka”

Napad zwiekszonego wydzielania trwa zazwyczaj nie dluzej niz 24 godziny

Niektórzy sądzą, że zespół Reichmana jest następstwem zatrzymywania się drobnych cząsteczek pokarmowych w fałdach błony śluzowej, które podtrzymują wydzielanie soku żołądkowego na drodze humoralnej. Ten jednak pogląd nie jest przekonywający. Okresowe naprzemienne zwiększone wydzielanie soku żołądkowego hyperchylia periodica o niejednakowych okresach wydzielania powstaje napadowo. Napad zwiększonego wydzielania trwa zazwyczaj nie dłużej niż 24 godziny. Niekiedy, zwłaszcza w histerii, napad taki może trwać nawet cały tydzień. Continue reading „Napad zwiekszonego wydzielania trwa zazwyczaj nie dluzej niz 24 godziny”

Miesnie okrezne zoladka

Ustalono, że wpust otwiera się zawsze, gdy ciśnienie w jamie żołądka przekroczy 25 cm słupa wody. Mięśnie okrężne żołądka wykazują przy wymiotach stan osłabienia napięcia, natomiast mięśnie podłużne intensywnie się kurczą. Powstają również fale ruchów przeciwrobaczkowych, w warunkach normalnych niepowstające, które przesuwają treść pokarmową w kierunku przełyku. W wyrzucaniu zawartości żołądka na zewnątrz bierze również udział tłocznia brzuszna i skurcz przepony. W mechanizmie ruchów żołądka podczas wymiotów rozróżniamy cztery okresy: 1. Continue reading „Miesnie okrezne zoladka”

Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 8

Wskaźnik przeżycia wolnego od niepełnosprawności był o 4,4 punktu procentowego niższy po leczeniu wewnątrznaczyniowym niż po dożylnym t-PA, z 95% przedziałem ufności od 14,1 punktu procentowego niższym do 5,2 punktu procentowego wyższym. Wyniki dla wyników wtórnych oraz analizy podgrup i wrażliwości były zgodne z wynikiem dla pierwotnego wyniku. Analiza podgrup sugerowała, że brak przewagi leczenia wewnątrznaczyniowego nie zależy od czasu do leczenia wewnątrznaczyniowego, podtypu udaru lub typu ośrodka. Jednak większa próbka mogła pozwolić na lepsze rozróżnienie efektów w podgrupach pacjentów. Continue reading „Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 8”

Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad

W tym czasie glikokortykosteroidy wziewne nie były częścią rutynowej opieki astmy. Chociaż badanie SNS wykazało znacznie mniej wycofań z powodu pogorszenia astmy salmeterolu niż salbutamolu, odsetek zgonów związanych z astmą był wyższy wśród pacjentów leczonych salmeterolem, chociaż różnica nie była znaczna.7 W SMART, więcej pacjentów otrzymujących salmeterol niż otrzymujących placebo zmarło, zarówno z powodu zdarzeń związanych z układem oddechowym (24 w porównaniu do 11), jak i z powodu zdarzeń związanych z astmą (13 vs. 3) 8. Ryzyko to było większe u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów białych.8 Chociaż 47% pacjentów otrzymywało SMART nie był skonstruowany z myślą o tym, czy jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów zmieniło ryzyko. W 2008 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zażądał, aby czterej producenci leków zawierających LABA w leczeniu astmy oszacowali wskaźniki zgonu z powodu astmy, intubacji i hospitalizacji, analizując dane we wszystkich badaniach LABA. Continue reading „Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych

Niewiele zasobów jest dostępnych dla wsparcia opiekunów pacjentów, którzy przeżyli poważną chorobę; w związku z tym mogą ucierpieć własne zdrowie opiekunów. Przeanalizowaliśmy opiekunów i charakterystyki pacjentów, aby określić, które cechy były związane ze stanem zdrowia opiekunów w pierwszym roku po wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM). Metody
Zainteresowaliśmy 280 opiekunów pacjentów, którzy otrzymali 7 lub więcej dni mechanicznej wentylacji na OIOM-ie. Korzystając z danych szpitalnych i samodzielnie przeprowadzonych ankiet, zebraliśmy informacje na temat opiekunów i charakterystyki pacjentów, w tym objawy depresji opiekuna, dobrostan psychiczny, jakość życia związaną ze zdrowiem, poczucie kontroli nad życiem i efekt zapewnienia opieki nad innymi działaniami. Oceny dokonano 7 dni i 3, 6 i 12 miesięcy po wyładowaniu na OIT.
Wyniki
Średni wiek opiekunów wynosił 53 lata, 70% to kobiety, a 61% opiekowało się współmałżonkiem. Duży odsetek opiekunów (początkowo 67% i 43% na rok) zgłaszało wysoki poziom objawów depresji. Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych cd

Wyniki na skali CES-D mieszczą się w zakresie od 0 do 60, z ocenami poniżej 16 uważanymi za normalne , wyniki 16 do 21 sugerującymi ryzyko klinicznej depresji, 6,18 i wartości powyżej 21 sugerujących poważną epizod depresyjny (92% czułości i 87% specyficzności22). Opiekunom z objawami depresyjnymi o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w okresie obserwacji uzyskano dostęp do specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego (zob. Dodatek Uzupełniający). Wyniki na skali pozytywnych afektów PANAS wynoszą od 10 do 50, z wyższymi wynikami wskazującymi na lepsze samopoczucie psychiczne. 19,20 PCS i wyniki MCS mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepsze zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne.21 Niezależne zmienne opiekuna
W punkcie wyjściowym zbieraliśmy dane dotyczące cech demograficznych opiekuna, w tym wieku, płci, związku z pacjentem, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, poziomu dochodów i wcześniejszych doświadczeń z opieką. Opiekunowie uzupełnili następujące skale w punkcie wyjściowym oraz po 3, 6 i 12 miesiącach: 20-punktowe badanie ankietowe na temat wyników badań społecznych, 23 Pearlin and Schooler s 7-item Mastery Scale, 24 17-elementowa skala pomocy dla opiekunów, 25,26 14-elementowa skala wpływu na opiekę, 25,26 i 4-osobowa skala zysku osobistego.17 Wyniki w ankiecie pomocy społecznej z zakresu od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej dostrzegane wsparcie. Wyniki w skali Mastery obejmują zakres od 7 do 28, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe poczucie kontroli nad życiem. Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych cd”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad

Identyfikacja czynników ryzyka dla cierpiących na opiekunów jest ważnym pierwszym krokiem do zminimalizowania cierpienia i umożliwienia diadom ocalałym opiekunowi, aby odzyskać aktywne i satysfakcjonujące życie. Program RECOVER (rehabilitacja i rehabilitacja u chorych po przebytym zawale serca i ich opiekunów rodzinnych) opierał się na wcześniejszych badaniach dotyczących wyników leczenia pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i ich opiekunów.4,14-16 Program został rozszerzony na wieloośrodkowe, prospektywne równoległa kohorta wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani mechanicznej wentylacji przez co najmniej 7 dni na OIOM-ie i którzy przeżyli do wypisu oraz ich opiekunowie. Naszym celem dla opiekuna była analiza wyników leczenia opiekunów, identyfikacja podgrup opiekunów o wyraźnych trajektoriach zdrowotnych oraz identyfikacja zmiennych związanych ze słabymi wynikami opiekunów. Nasze a priori hipotezy były takie, że poważniejsza niepełnosprawność pacjenta w 7 dni po wyładowaniu na OIOM-ie i w następnym roku oraz, u opiekunów, wyższy poziom świadczonej opieki, więcej ograniczeń w zakresie osobistych działań oraz mniejsze wsparcie społeczne i opanowanie (poczucie kontroli) wiązałoby się z gorszym psychicznym i fizycznym zdrowiem opiekuna.
Metody
Uczestnicy
Od lutego 2007 r. Do marca 2014 r. Określiliśmy opiekunów pacjentów, którzy otrzymali co najmniej 7 dni wentylacji mechanicznej i którzy zostali uwolnieni żywcem z oddziałów intensywnej opieki medycznej w z 10 uniwersyteckich szpitali w Toronto, Hamilton, Ottawie, Montrealu, Sherbrooke i Vancouver , Kanada. Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad”