Zwiekszone Wydzielanie soku zoladkowego

Również w przypadkach obrzęku Quinckego, jako sprawy alergicznej skojarzonej z zaburzeniami w czynności nerwów naczyniowych, może powstać okresowe zwiększenie wydzielania soku żołądkowego z bólami i nudnościami, jako wyraz wzmożonego działania nerwu płodnego. Zwiększone Wydzielanie soku żołądkowego powstaje w wielu organicznych schorzeniach żołądka. Tego rodzaju zwiększone wydzielanie spotyka się najczęściej i przejawia się ono w dwóch postaciach. Postać pierwszą, tzw. trwałą, cechuje to, że sok żołądkowy wydziela się szybko, obficie, długotrwale i niezależnie od bodźca fizjologicznego, czyli pokarmu. Continue reading „Zwiekszone Wydzielanie soku zoladkowego”

Wtórne zmniejszenie wydzielania powstaje w zwiazku ze schorzeniami innych narzadów

Wtórne zmniejszenie wydzielania powstaje w związku ze schorzeniami innych narządów, np. pęcherzyka żółciowego lub też w niektórych niedokrwistościach. Zmniejszone wydzielanie soku żołądkowego powstaje również wtedy, kiedy czynność układu nerwowego ulegnie zaburzeniu. Rozmaite stany emocjonalne lub urazy psychiczne mogą doprowadzić do zmniejszenia wydzielania soku żołądkowego. Przykładem tego jest znane doświadczenie Pawłowa, który psa z przetoką żołądkową i przełykową podczas jedzenia drażnił widokiem kota. Continue reading „Wtórne zmniejszenie wydzielania powstaje w zwiazku ze schorzeniami innych narzadów”

Niekiedy zaburzenia w ukladzie nerwowym wegetatywnym moga równiez doprowadzic do zwiekszonego wydzielania sluzu

Niekiedy zaburzenia w układzie nerwowym wegetatywnym mogą również doprowadzić do zwiększonego wydzielania śluzu, jak to widzimy w ogólnych nerwicach oraz w wiądzie rdzenia tabes dorsalis. Odwrotnym stanem jest zmniejszenie się wydzielania śluzu hypogastromyxorrhoea lub brak jego wydzielania agastromyxorrhoea. Ten stan występuje w zapaleniach błony śluzowej żołądka przebiegających z jej zanikiem. Nadmierne wydzielanie śluzu prowadzi do zobojętnienia soku żołądkowego, natomiast niedostateczne wydzielanie śluzu powoduje wzmożoną pobudliwość błony śluzowej żołądka na czynniki drażniące i nie ochrania j ej przed czynnikami szkodliwymi. ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWEJ ŻOŁĄDKA Żołądek jest narządem automatycznym i jak wykazały badania fizjologiczne, wykonuje ruchy faliste. Continue reading „Niekiedy zaburzenia w ukladzie nerwowym wegetatywnym moga równiez doprowadzic do zwiekszonego wydzielania sluzu”

Porazenie zoladka na tle spraw rozgrywajacych sie w ukladzie nerwowym

Porażenie żołądka na tle spraw rozgrywających się w układzie nerwowym prowadzi również do osłabienia lub całkowitego zniesienia ruchów robaczkowych żołądka. Z osłabieniem ruchów robaczkowych spotykamy się również w raku żołądka, we wrzodzie modzelowatym, w zapaleniach około żołądkowych perigastritis, w przewlekłym alkoholizmie, a także w sprawach, które utrwalają żołądek w niewłaściwym ułożeniu, jak np. w zrostach. Te jednak sprawy prowadzą do osłabienia lub zmniejszenia się ruchów robaczkowych tylko w pewnych odcinkach żołądka z powodu zmian anatomicznych w jego ścianie. Ruchy robaczkowe żołądka osłabia tłuszcz pokarmowy, kwasy tłuszczowe i mydła, gdyż ciała te zmniejszają napięcie mięśni żołądka i obniżają wysokość fali ruchu robaczkowego. Continue reading „Porazenie zoladka na tle spraw rozgrywajacych sie w ukladzie nerwowym”

Niezyt zoladka przejawia sie w dwóch postaciach

Nieżyt żołądka przejawia się w dwóch postaciach, a mianowicie: w postaci ostrej i przewlekłej. Postać o s trą cechuje zmniejszenie się kwaśności i siły enzymatycanej soku żołądkowego oraz zwiększenie się wydzielania śluzu. Towarzyszą temu nudności, często wymioty, utrata łaknienia, uczucie gniecenia, palenia lub nawet bólu w żołądku. Zdolność trawienia pokarmów jest znacznie upośledzona zarówno w żołądku, jak i w dwunastnicy, gdyż upośledzenie wydzielania soku żołądkowego upośledza wydzielanie soku trzustkowego wskutek niedostatecznego tworzenia się sekretyny. Jak wykazały badania doświadczalne na psach, w ostrym zapaleniu śluzówki żołądka sok żołądkowy nie wydziela się nawet po zastosowaniu silnych bodźców pokarmowych. Continue reading „Niezyt zoladka przejawia sie w dwóch postaciach”

Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) jest wysoce skuteczny w zmniejszaniu śmiertelności wśród pacjentów zagrożonych arytmie śmiertelne, ale niewłaściwe aktywacje ICD są częste, z potencjalnymi szkodliwymi skutkami. Metody
Losowo przydzieliliśmy 1500 pacjentów ze wskaźnikiem prewencji pierwotnej, aby otrzymać ICD z jedną z trzech konfiguracji programowania. Głównym celem było ustalenie, czy zaprogramowana terapia wysokopłatna (z 2,5-sekundowym opóźnieniem przed rozpoczęciem terapii z częstością rytmu serca ?200 uderzeń na minutę) lub opóźniona terapia (z 60-sekundowym opóźnieniem przy 170 do 199 rytmach) na minutę, 12-sekundowe opóźnienie przy 200 do 249 uderzeń na minutę i 2,5-sekundowe opóźnienie przy ? 250 uderzeń na minutę) było związane ze zmniejszeniem liczby pacjentów z pierwszym pojawieniem się nieodpowiedniej stymulacji lub wstrząsów na anty-kard. w porównaniu do programowania konwencjonalnego (z 2,5-sekundowym opóźnieniem przy 170 do 199 uderzeń na minutę i 1,0-sekundowym opóźnieniu przy 200 uderzeniach na minutę). Continue reading „Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD”

Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 11

To skłoniło autorów do spekulacji, że mikroplia z dodatnim TREM2 na łysinkach wychwytuje i prezentuje antygeny własne limfocytom infiltrującym ośrodkowy układ nerwowy bez wywoływania odpowiedzi prozapalnych.39 Ponadto, knockdown TREM2 lub DAP12 w mikrogleju powodował obniżoną fagocytozę neuronów apoptotycznych, podczas gdy nadekspresja TREM2 zwiększyła taką fagocytozę, 40 co sugeruje, że mikroglej rozpoznaje i fagocytuje neurony apoptotyczne przez ligację TREM2. TREM2 ma funkcję przeciwzapalną; hamuje odpowiedź makrofagów na ligację receptora Toll-podobnego (TLR) 41 i negatywnie reguluje dojrzewanie komórek dendrytycznych za pośrednictwem TLR, odpowiedzi interferonu typu I i indukcję proliferacji komórek T specyficznych wobec antygenu.36 Ponadto stymulacja TREM2 komórek dendrytycznych wywołuje częściową aktywację bez wytwarzania prozapalnych cytokin.34 Polycystyczna lipomembranowa osteodysplazja z leukoencefalopatią sklerobójczą, która wytwarza zwiększone sygnały z głębokiej istoty białej mózgu na obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego za pomocą T2, nazywa się chorobą Nasu-Hakola. Jest to rzadka recesywnie dziedziczna choroba, która charakteryzuje się bolesnymi torbielami kostnymi w nadgarstkach i kostkach, objawami psychotycznymi i postępującą demencją występującą z nadejściem w czwartej dekadzie życia, zwykle prowadzącą do śmierci w piątej dekadzie życia.42-44 Strata Mutacje funkcji DAP12 i TREM2 początkowo znaleziono u pacjentów z chorobą Nasu-Hakola około 10 lat temu, 45,46 sugeruje, że szlak z udziałem TREM2-DAP12 może być ważny dla ludzkiego mózgu i tkanki kostnej. Choroba Nasu-Hakola i choroba Alzheimera różnią się od siebie, a kliniczne objawy choroby Nasu-Hakola (wczesny początek, bolesne torbiele kości, złamania kości kończyn i leukoencefalopatia sklerobójcza) są niezgodne z diagnozą choroby Alzheimera. Continue reading „Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 11”

Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone cd

Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, badający dane o próbach dla pacjentów, co 6 miesięcy, z jedną zaplanowaną, formalną, pośrednią analizą statystyczną przeprowadzoną po około połowie oczekiwanych 87 zdarzeń (patrz protokół próbny dostępny na stronie) . Nadzór naukowy nad procesem zapewnili pracownicy GlaxoSmithKline, w tym autorzy, którzy byli zbiorowo odpowiedzialni za zaprojektowanie i przeprowadzenie próby. Wspólny komitet sterujący i FDA udzielały porad na temat próby, która została zharmonizowana z próbami przeprowadzonymi przez pozostałych trzech producentów leków zawierających LABA. Pierwotny projekt manuskryptu został napisany przez pierwszego autora, a wszyscy autorzy pracowali wspólnie nad przygotowaniem ostatecznej treści. Wsparcie redakcyjne zapewnił profesjonalny pisarz medyczny, który został opłacony przez GlaxoSmithKline. Analizy statystyczne przeprowadzili pracownicy GlaxoSmithKline i PAREXEL International. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych i ręczyli za dokładność i kompletność wszystkich danych i analiz oraz zgodzili się na przesłanie rękopisu do publikacji. Continue reading „Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone cd”

Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad 7

W metaanalizie przeprowadzonej przez Weatherall i wsp., 10 badaczy, którzy porównywali salmeterol z terapiami innymi niż LABA, odkryło zwiększone ryzyko zgonu z powodu astmy tylko wtedy, gdy salmeterol był wydalany w monoterapii i niekoniecznie, gdy stosowano wziewny glikokortykoid jako terapię towarzyszącą. . Spośród 35 zgonów zawartych w tej metaanalizie 30 (86%) zaobserwowano w badaniach SNS i SMART10. Łączna rekrutacja ponad 50 000 pacjentów w tych badaniach, 7,8, w znacznym stopniu przyczyniła się do danych we wszystkich meta-analizy. W związku z powyższym uzasadnione były dalsze badania kliniczne dotyczące zastosowania LABA i jednoczesnych glikokortykosteroidów wziewnych w porównaniu z samymi wziewnymi glikokortykosteroidami, w szczególności ze względu na to, że standardy opieki nad astmą zmieniły się od czasu przeprowadzenia wcześniejszych badań oraz z powodu zastosowania wziewnego. glukokortykoidy nie były kontrolowane we wcześniejszych próbach. Żaden z pacjentów leczonych flutikazonem-salmeterolem lub flutikazonem sam w naszym badaniu nie zmarł z przyczyn związanych z astmą, co dostarcza dalszych dowodów na to, że stosowanie salmeterolu flutykazonu nie zwiększa ryzyka zgonu z powodu astmy. Continue reading „Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad 7”

Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym ad 8

Dlatego należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające z tego leczenia chirurgicznego dla objawów OCD w odniesieniu do potencjalnego wystąpienia tak poważnych zdarzeń niepożądanych. Poprawa wyników obserwowana w przedrozwojowym okresie pooperacyjnym (miesiące 0 do 3) i tendencja do wpływu kolejności badań (na korzyść pacjentów poddanych aktywnej stymulacji w pierwszym okresie) może odzwierciedlać nieswoiste działanie terapeutyczne lub placebo efekty związane z pozytywnym wpływem rejestracji i operacji. Jednakże, krzyżowanie, podwójnie ślepa konstrukcja badania i poprawa u pacjentów poddanych aktywnej stymulacji w drugim okresie (grupa z grupy kontrolnej) nie potwierdzają tej hipotezy. Jest mało prawdopodobne, aby zmniejszenie objawów obsesyjno-kompulsywnych odzwierciedlało efekt przeciwdepresyjny, 11,12, ponieważ w trakcie badania nie zgłoszono żadnych zmian nastroju. Ostatecznie, umieszczenie elektrody w jądrze podwzgórzu było dokładnie określone i zweryfikowane za pomocą precyzyjnej, dobrze kontrolowanej procedury, 13,20, a intensywność stymulacji była wystarczająco ograniczona, aby ograniczyć przepływ prądu do docelowej części elektrody. Continue reading „Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym ad 8”