Bialka zatrzymuja sie dluzej niz weglowodany

Pokarm, który dostał się do żołądka, pozostaje w nim od 2-10 godzin w zależności od jego rodzaju. Pokarm mieszany przebywa w żołądku około 3-41/ godzin, Czas zatrzymywania się pokarmu w żołądku zależy od charakteru i stanu fizycznego pokarmu. Białka zatrzymują się dłużej niż węglowodany, naj dłużej zaś zatrzymują się tłuszcze. Woda opuszcza żołądek natychmiast, przechodząc po tzw. drodze pokarmowej wzdłuż małej krzywiany, Pokarmy mogą w warunkach prawidłowych tylko wtedy przedostawać się do dwunastnicy, jeżeli staną się płynne i są dostatecznie wymieszane z sokiem żołądkowym. Continue reading „Bialka zatrzymuja sie dluzej niz weglowodany”

Czynniki obnizajace okresowa czynnosc skurczowa przewodu pokarmowego

Uczucie, więc głodu uważa się za wynik pobudzeń dochodzących do mózgu z zakończeń nerwowych znajdujących się w ścianach przewodu pokarmowego i podrażnionych głodowymi skurczami mięśni żołądka i jelit. Czynniki obniżające okresową czynność skurczową przewodu pokarmowego zmniejszają uczucie głodu. Do takich czynników należy między innymi ciężka praca fizyczna i wielodniowy głód. Wyjaśnia to, dlaczego ludzie zmęczeni fizycznie lub głodujący kilka dni nie odczuwają głodu. W zjawisku okresowej czynności przewodu pokarmowego wchodzą w grę nie tylko czynniki nerwowe, odgrywają, bowiem również rolę czynniki humoralne, gdyż jak wykazano doświadczalnie wprowadzenie dożylne krwi zwierzęcia głodnego zwierzęciu nakarmionemu wywołuje u tego ostatniego wzmożenie okresowych skurczów przewodu pokarmowego. Continue reading „Czynniki obnizajace okresowa czynnosc skurczowa przewodu pokarmowego”

Randomizowana próba porównująca środki antyseptyczne ze skórą przy cesarskim dostarczaniu ad 7

Jednak nasze wyniki różnią się od wyników dużego, niezandomizowanego badania sekwencyjnego, które wykazało niższy odsetek zakażenia w miejscu operacji z użyciem alkoholu jodowego niż w przypadku alkoholu chloroheksyno-wego27. Przyczyny różnych odkryć w tym badaniu są niejasne , ale różnice w rodzajach procedur chirurgicznych i potencjalnym zakłócaniu przez niezmierzone zmienne są wiarygodnymi wyjaśnieniami. Chlorheksydyna ma wiele właściwości, które mogą prowadzić do większej skuteczności niż jod jako środek antyseptyczny. Ma silne powinowactwo do wiązania się ze skórą, wysoką aktywność przeciwbakteryjną wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym S. aureus oporny na metycylinę, i dłuższe działanie resztkowe niż obserwowane dla jodu.28,29 W przeciwieństwie do jodu chlorheksydyna nie jest dezaktywowana przez materia organiczna taka jak płyny ustrojowe i nie wymaga czasu oczekiwania pomiędzy aplikacją a nacięciem chirurgicznym. Jednak chlorheksydyna jest droższa od jodu i wiąże się z reakcjami alergicznymi.16,29 Nie stwierdziliśmy różnic w częstości występowania świądu lub reakcji alergicznych pomiędzy pacjentami losowo przydzielonymi do alkoholu chloroheksydynowego i tymi, którzy zostali przypisani do alkoholu jodowego, co jest zgodne z wynikami poprzedniej wersji próbnej.17
Ta próba ma kilka ograniczeń. Najpierw przeprowadziliśmy badanie w jednym miejscu, co rodzi pytanie o potencjalną możliwość uogólnienia naszych ustaleń. Continue reading „Randomizowana próba porównująca środki antyseptyczne ze skórą przy cesarskim dostarczaniu ad 7”

Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad

W 2008 r. FDA zażądała, aby wszyscy producenci produktów zawierających LABA przeznaczonych do leczenia astmy przedstawili dodatkowe dane dotyczące ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń związanych z astmą ze wszystkich zakończonych podwójnie ślepych, randomizowanych, kontrolowanych badań, w których porównano terapie zawierające LABA. z tymi, które nie zawierały LABA. W odpowiedzi AstraZeneca przeprowadziła metaanalizę wszystkich kwalifikujących się badań sponsorowanych przez AstraZeneca, w których porównano wpływ terapii zawierającej formoterol z efektami leczenia innymi niż LABA u pacjentów z astmą.8 Wyniki analizy obejmują dane z 23 510 pacjentów w 42 podwójnie ślepych próbach, nie wykazali zgonów związanych z astmą i nie uzyskali danych potwierdzających większe ryzyko hospitalizacji lub intubacji związanej z astmą wśród pacjentów otrzymujących terapię zawierającą formoterol niż wśród osób otrzymujących leczenie inne niż LABA. , ponieważ nie obserwowano zgonów związanych z astmą, a hospitalizacje i intubacje związane z astmą były rzadkie, nawet ten duży i ścisły zestaw danych nie był uważany za wystarczający do definitywnego obalenia możliwości potencjalnego ryzyka, które zostały wygenerowane w poprzednich badaniach.8. W 2009 r. FDA wydała mandat każdemu z czterech producentów produktów zawierających LABA w Stanach Zjednoczonych (w tym AstraZeneca) w celu przeprowadzenia podobnie zaprojektowanych badań bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu, porównujących wpływ wziewnej terapii skojarzonej glukokortykoidem LABA na częstość występowania poważnej astmy – zdarzenia powiązane (w tym hospitalizacja, intubacja lub zgon) z efektem samych wziewnych glikokortykosteroidów9. Continue reading „Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad”

Ebola RNA Persistence w nasieniu przetrwałych wirusów wirusa Ebola – raport końcowy ad 5

Analizę danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS / STAT (SAS Institute) .24 Wyniki
Uczestnicy badania
Do badania zakwalifikowano 220 mężczyzn, którzy przeżyli EVD: 100 uczestników zapisało się na miejskie tereny Freetown podczas fazy (27 maja 2015 r., Do 7 lipca 2015 r.) I 120 uczestników (60 na terenie miejskim Freetown i 60 na półmiejska strona Lungi) podczas fazy 2 (11 listopada 2015 r., do 12 maja 2016 r.).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania na poziomie wyjściowym, według miejsca badania i fazy. Charakterystykę socjodemograficzną uczestników badania przedstawiono w tabeli 1, w zależności od miejsca i fazy badań. Istniały kluczowe różnice między stronami. W porównaniu z uczestnikami z miejskiej witryny Freetown uczestnicy z półwyspu Lungi byli nieco starsi, częściej nie otrzymywali formalnego wykształcenia, częściej byli związani długofalowymi związkami lub byli małżeństwem, zgłosili, że było więcej osób w swoim gospodarstwie domowym i poinformowali, że więcej członków gospodarstwa domowego zostało zarażonych EBOV. Continue reading „Ebola RNA Persistence w nasieniu przetrwałych wirusów wirusa Ebola – raport końcowy ad 5”

Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym

Ciężkie, oporne zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) jest stanem powodującym niepełnosprawność. Stymulacja jądra podwzgórza, procedura, która została już zatwierdzona do leczenia zaburzeń ruchowych, została zaproponowana jako opcja terapeutyczna. Metody
W tym 10-miesięcznym, krzyżowym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo stymulacji jądra podwzgórza, losowo przydzielono ośmiu pacjentom z wysoce opornym OCD, aby poddali się aktywnej stymulacji jądra podwzgórza, po której nastąpiła stymulacja pozorowana i ośmiu do przejść stymulację pozorowaną, a następnie aktywną stymulację. Podstawową miarą wyniku była ostrość OCD, oceniana przez Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS), pod koniec dwóch 3-miesięcznych okresów. Ogólne ustalenia psychopatologiczne, funkcjonowanie i tolerancję oceniano za pomocą standaryzowanych skal psychiatrycznych, skali Global GAF (Global Assessment Functioning) i testów neuropsychologicznych. Continue reading „Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym”

Wentylacja mechaniczna prowadzona przez ciśnienie przełyku w ostrym uszkodzeniu płuc

Przeżycie pacjentów z ostrym uszkodzeniem płuc lub zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) poprawiło się dzięki wentylacji z małymi objętościami oddechowymi i stosowaniu dodatniego ciśnienia końcowego wydechowego (PEEP); jednak optymalny poziom PEEP był trudny do określenia. W tym badaniu pilotażowym oszacowaliśmy ciśnienie płucne przy użyciu przełykowych cewników balonowych. Doszliśmy do wniosku, że zastosowanie pomiarów ciśnienia w opłucnej, pomimo technicznych ograniczeń dokładności takich pomiarów, umożliwiłoby nam znalezienie wartości PEEP, która mogłaby utrzymać utlenianie, jednocześnie zapobiegając uszkodzeniu płuc w wyniku powtarzającego się zapadnięcia pęcherza lub nadmiernego upośledzenia. Metody
Losowo przydzielono pacjentów z ostrym uszkodzeniem płuc lub ARDS do poddania się wentylacji mechanicznej z PEEP skorygowanym zgodnie z pomiarami ciśnienia przełykowego (grupa kierowana pod ciśnieniem z przełyku) lub zgodnie z zaleceniami standardu opieki nad ostrym niedrożnością układu oddechowego (kontrola Grupa). Pierwszorzędowym punktem końcowym była poprawa natlenienia. Continue reading „Wentylacja mechaniczna prowadzona przez ciśnienie przełyku w ostrym uszkodzeniu płuc”

Status ubezpieczenia zdrowotnego i opieki ambulatoryjnej dla dzieci

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Stany Zjednoczone poczyniły postępy w zapewnianiu dostępu do usług opieki zdrowotnej dla wszystkich dzieci za pomocą różnych publicznych programów mających wpływ na finansowanie i świadczenie opieki medycznej. Ostatnio jednak zyski w dostępie uległy erozji. W latach 1977-1987 odsetek dzieci w USA bez publicznych lub prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrósł z 12,7 procent do 17,8 procent 1. Dzieci z ubezpieczeniem zdrowotnym częściej niż dzieci bez ubezpieczenia zdrowotnego mogą być postrzegane przez lekarzy jako ambulatoryjne, 2-5, aby uzyskać opiekę związaną z chorobą, 2 i mieć więcej wizyt u lekarzy3,4,6,7. Różnice te utrzymują się po dostosowaniu do zgłoszonego stanu zdrowia2-4,7. Continue reading „Status ubezpieczenia zdrowotnego i opieki ambulatoryjnej dla dzieci”

Dostęp Medicaid Recipients do opieki ambulatoryjnej ad 5

Warto zauważyć, że korzystanie z oddziałów ratunkowych przez ubogich i nieubezpieczonych wzrosło bardziej w społecznościach wiejskich niż na obszarach miejskich, co sugeruje, że dostęp do opieki w społecznościach wiejskich może być jeszcze bardziej ograniczony1. Po drugie, nasi rozmówcy określili się jako nowi pacjenci. Odbiorcy Medicaid, którzy mają ustaloną więź z dostawcą podstawowej opieki zdrowotnej, mogą mieć mniejsze trudności w uzyskaniu wizyt. Niemniej jednak wiele praktyk nie akceptowało osób korzystających z usługi Medicaid, a niektóre, które nie mogły zapewnić terminów, ponieważ były zbyt często rezerwowane lub zamykane po godzinie 17:00. Czynniki te prawdopodobnie miały również wpływ na odbiorców Medicaid, którzy mają już dostawcę podstawowej opieki zdrowotnej. Continue reading „Dostęp Medicaid Recipients do opieki ambulatoryjnej ad 5”