Czynniki cieplne

Czynniki cieplne Czynniki cieplne w postaci gorąca i zimna są przyczyną chorób zarówno miejscowych jak i ogólnych. : ,a. Ciepło Ciepło, działające na tkanki, wywołuje ,procesy patologiczne, jeżeli siła czynnika cieplnego będzie przekraczać możliwości przystosowania się tkanek do zmian ciepłoty, co odpowiada mniej ,więcej wtedy uszkodzenie tkanki i osłabienie jej procesów życiowych, prowadzące często do jej śmierci. Działanie czynnika cieplnego na skórę lub błonę ,śluzową, które już poprzednio były poddawane działaniu wyższej ciepłoty, jest znacznie słabsze. Oparzenie pierwszego stopnia cechuje się tylko przekrwieniem i lekkim stopniem stanu zapalnego. Continue reading „Czynniki cieplne”

Odczyn kwasny w dwunastnicy

W dwunastnicy, w której oddziaływanie jest zasadowe, treść pokarmowa nagromadza się dzięki napływowi jej z części odźwiernikowej tak długo, dopóki nie wystąpi zakwaszenie. Odczyn kwaśny w dwunastnicy wywołuje podrażnienie receptorów w błonie śluzowej dwunastnicy, które przenoszą pobudzenie do ośrodkowego układu nerwowego, skąd przechodzi ono po nerwach odśrodkowych do zwieracza odźwiernika powodując jego zamknięcie. Odruch otwierania i zamykania odźwierników na bodziec mechaniczny powstaje nie tylko na kwas solny, lecz również na tłuszcz. Tłuszcz przedostający się do dwunastnicy wywołuje odruch zamykania odźwiernika, wskutek czego pokarm tłuszczowy dłużej zalega w żołądku. Możliwe, że wchodzi tu w grę działanie kwasów tłuszczowych na mechanizmy recepcyjne błony śluzowej dwunastnicy. Continue reading „Odczyn kwasny w dwunastnicy”

Mechanizm odbijan polega na tym, ze przy otwartym wpuscie i skurczu odzwiernika przepona obniza sie podczas wdechu

Mechanizm odbijań polega na tym, że przy otwartym wpuście i skurczu odźwiernika przepoiła obniża się podczas wdechu, napięta zaś tłocznia brzuszna uciska na żołądek. Kurczą się przy tym również ściany żołądka. Są to, więc zjawiska ruchowe żołądka wywołane podrażnieniem jego mechanizmów nerwowych i dochodzące do skutku przez krótkie luki odruchowe. Zgaga Zgagą pyrosis, orexis nazywamy uczucie palenia lub pieczenia w przełyku. Zależy ona od podrażnienia błony śluzowej przełyku przez zawartość żołądka przedostającą, się do niego przez otwarty wpust. Continue reading „Mechanizm odbijan polega na tym, ze przy otwartym wpuscie i skurczu odzwiernika przepona obniza sie podczas wdechu”

NIEZYT ZOLADKA

NIEŻYT ŻOŁĄDKA Nieżytem żołądka gastritis catarrhalis nazywamy zapalenie jego błony śluzowej. Zapalenie zewnętrznej ściany żołądka, to jest jego błony surowiczej, nazywamy zapaleniem około żołądkowym perigastritis. Ścisłe odgraniczenie tych spraw pochodzi stąd, że w czasie, gdy proces patologiczny zapalny rozgrywa się w błonie śluzowej żołądka, powstają zaburzenia wydzielania soku żołądkowego, śluzu i zaburzenia ruchowe. W zapaleniu natomiast błony surowiczej żołądka zaburzeń ze strony wydzielniczej i ruchowej nie stwierdza się, chyba, że przenika ono głęboko do ściany żołądka lub jest wywołane drążącym wrzodem żołądka. Przyczyny powstawania procesów nieżytowych błony śluzowej żołądka mogą być bardzo różne i mogą być wywołane zarówno przez bodźce fizyczne, jak i chemiczne. Continue reading „NIEZYT ZOLADKA”

Dwukomorowa stymulacja bloku przedsionkowo-komorowego i dysfunkcji skurczowej AD 8

W porównaniu z częstością stymulacji komorowo-popytowej z częstością 40 uderzeń na minutę, stymulacja z dwiema komorami w zakresie częstości rytmu serca z częstością 70 uderzeń na minutę wiązała się z większym ryzykiem skojarzonego wyniku śmierci z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca.3 W przypadku pacjentów z przerywaną lub minimalną potrzebą stymulacji, standardowe jest programowanie w celu zminimalizowania stymulacji komorowej, w tym stosowanie algorytmów preferujących stymulację przedsionkową w następstwie stymulacji przedsionkowej. Jednak u pacjentów z zaawansowanym blokiem przedsionkowo-komorowym stymulacja komorowa jest obowiązkowa, a pacjenci ci mogą być poddani takiemu samemu słabemu wynikowi, jaki odnotowano w badaniu DAVID oraz w badaniu MOST.
Potencjalną alternatywą dla szkodliwej stymulacji prawej komory u tych pacjentów może być alternatywna stymulacja specyficzna dla miejsca, taka jak odpływ prawej komory lub wiązka His. Jednak w badaniach krótkoterminowych wyniki stymulacji prawej komory nie były lepsze niż w przypadku stymulacji w prawej komorze.8-11 Chociaż jedno małe badanie wykazało znaczącą różnicę w frakcji wyrzutowej lewej komory o 18 miesięcy na korzyść stymulacja wypływu prawej komory, 12 dalszych badań jest konieczne, aby w pełni ocenić tę strategię. Continue reading „Dwukomorowa stymulacja bloku przedsionkowo-komorowego i dysfunkcji skurczowej AD 8”

Oparte na sekwencjach odkrycie Bradyrhizobium enterica w zespole Cord Colitis Syndrome AD 10

Enterica była taksonomicznie związana z endosymbiontami roślin, takimi jak B. japonicum, bakteria wiążąca azot, która była szeroko stosowana wraz z pokrewnymi organizmami w rolnictwie komercyjnym. 32 Dotychczas gatunki bradyrhizobium nie były związane z ludzką chorobą. Wydaje się, że genom B. Continue reading „Oparte na sekwencjach odkrycie Bradyrhizobium enterica w zespole Cord Colitis Syndrome AD 10”

Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 11

Niemniej jednak powinniśmy uznać, że te heterozygotyczne warianty w COQ2 niekoniecznie są przyczynowe, ale raczej powodują silną podatność na sporadyczne atrofie wielu układów. Członkowie rodziny i rodziny 12, którzy nosili szkodliwe warianty w stanie heterozygotycznym, nie mieli klinicznych objawów atrofii wielu układów. Stosunek pacjentów z zanikami wielonarządowymi podtypu C do tych z podtypem P był wyższy wśród nosicieli szkodliwych wariantów COQ2 niż wśród nosicieli, co sugeruje, że móżdżek jest bardziej podatny na upośledzenie funkcji COQ2 niż inne regiony centralnego układu nerwowego. Z wykrytych wariantów COQ2 wariant V393A był najbardziej rozpowszechniony i został znaleziony wyłącznie u japońskich uczestników. Continue reading „Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 11”

Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 3

Po uzyskaniu informacji diagnostycznych interwencjonista może rozważyć farmakologiczną lub mechaniczną trombolizę lub oba te czynniki. W przypadku zakrzepicy farmakologicznej mikrocewnik miał być umieszczony blisko (lub w obrębie lub poza) zakrzepu za pomocą mikroguidu; pełna dawka t-PA nie przekraczała 0,9 mg na kilogram masy ciała (maksymalnie 90 mg dla pacjentów o masie ciała ?100 kg) i miała być dostarczona w ciągu godziny. Jeśli całkowita rekanalizacja została osiągnięta przed osiągnięciem maksymalnej dawki, infuzja t-PA została zatrzymana. Opcja mechanicznej trombolizy pozostawiona została każdemu dyskrecji interwencjonisty. Continue reading „Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 3”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 6

Nie było znaczących różnic między tymi grupami pod względem cech demograficznych opiekuna, ale zauważono istotne różnice w ocenie zmiennych niezależnych i wyjściowych na początku badania (Tabela 1). Nie było znaczących różnic między tymi grupami opiekującymi w odniesieniu do cech pacjentów (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). Czynniki związane z wynikami opiekunów
Tabela 2. Tabela 2. Modelowanie efektów mieszanych dla zmienionych wyników dla opiekunów. Modele wielowymiarowych efektów mieszanych nie były w stanie zidentyfikować żadnych cech pacjenta, które były znacząco związane z wynikami osób sprawujących opiekę podczas rocznego okresu obserwacji (Tabela 2 i Tabela U opiekunów objawy depresji, mniejszy dobrostan psychiczny i gorsze zdrowie psychiczne były w znacznym stopniu związane z młodszym wiekiem opiekuna, większym efektem opieki nad pacjentami w innych działaniach, mniejszym wsparciem społecznym, mniejszym opanowaniem (poczucie kontroli nad życiem) i mniej rozwój osobisty (tabela 2 i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Niższe wyniki zdrowia fizycznego u opiekunów były w znacznym stopniu związane z zapewnieniem większej pomocy, mniejszym opanowaniem (poczucie kontroli), starzeniem się i rocznym dochodem rodziny poniżej 50 000 USD w dolarach kanadyjskich (około 39 000 USD w dolarach amerykańskich). Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 6”

Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone

Pozostają obawy dotyczące bezpieczeństwa dodawania długo działających beta2 -mimetyków do wziewnych glikokortykoidów w leczeniu astmy. W badaniu bezpieczeństwa przeprowadzonym po wprowadzeniu leku do obrotu, zleconego przez Food and Drug Administration, oceniliśmy, czy dodanie formoterolu do budesonidowej terapii podtrzymującej zwiększyło ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń związanych z astmą u pacjentów z astmą. Metody
W tym wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, 26-tygodniowym badaniu losowo przydzieleni pacjenci w wieku 12 lat lub starsi, którzy cierpieli na przewlekłą astmę, otrzymywali codzienne leki na astmę i mieli jeden do czterech zaostrzeń astmy w poprzednim roku w celu otrzymania budezonid-formoterol lub sam budezonid. Pacjenci z astmą zagrażającą życiu w wywiadzie zostali wykluczeni. Pierwszorzędowym punktem końcowym było pierwsze poważne zdarzenie związane z astmą (połączenie stwierdzonej śmierci, intubacji i hospitalizacji), co oceniono w analizie czas do zdarzenia. Nie niższość budesonidu-formoterolu do budezonidu zdefiniowano jako górną granicę 95% przedziału ufności dla ryzyka podstawowego punktu końcowego bezpieczeństwa mniejszego niż 2,0. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było pierwsze zaostrzenie astmy, co oceniono w analizie czas do zdarzenia. Continue reading „Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone”