Umiejscowienie wrzodu jest charakterystyczne

Umiejscowienie wrzodu jest charakterystyczne, gdyż powstaje on najczęściej w odźwiernikowej czyści żołądka lub wzdłuż małej jego krzywizny, jako wynik strawienia określonego odcinka błony śluzowej żołądka. Wrzód po pewnym czasie bywa zwykle otoczony zgrubiałą i twardą tkanką łączną niekiedy grubość jej jest tak znaczna, że powstaje guz wrzód modzelowaty. W związku z tym, że wrzód drąży w głąb ściany żołądka, może powstać jej przedziurawienie. Powstaje wtedy zapalenie otrzewnej i krwotok do jamy brzusznej. Niekiedy w związku z nadżerkami powierzchownych naczyń krwionośnych powstaje krwotok do jamy żołądka. Continue reading „Umiejscowienie wrzodu jest charakterystyczne”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 5

1. Charakterystyka opiekunów na poziomie podstawowym. Uczestnictwo w rekrutacji i działania następcze podsumowano na rysunku S2 w dodatkowym dodatku. Spośród 330 zgłoszonych opiekunów zapisano 280 osób. Spośród zarejestrowanych opiekunów, 238 (85%) ukończyło co najmniej jedną ocenę, 196 (70%) ukończyło co najmniej trzy oceny, a 154 (55%) ukończyło wszystkie cztery oceny. Średni (. SD) wiek opiekunów wynosił 53,2 . Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 5”

Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone cd

Wszyscy autorzy pracowali wspólnie, aby przygotować kolejne wersje robocze i ostateczną treść. Analizy statystyczne zostały wykonane przez pracowników AstraZeneca i Rozwoju Produktu Farmaceutycznego. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych badania, potwierdzili dokładność i kompletność danych oraz zgodzili się na przesłanie rękopisu do publikacji. Protokół, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez krajowe organy regulacyjne przed rozpoczęciem badania, a badanie zostało zatwierdzone przez lokalne komisje etyczne i instytucjonalne komisje przeglądowe i zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodową Konferencją w sprawie Harmonizacji Dobra Kliniczna Przećwicz wytyczne i postanowienia Deklaracji Helsińskiej. Autorzy zapewniają rękojmię wierności protokołu. Kryteria wejścia do badania
Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 12 lat lub starsi i mieli kliniczną diagnozę astmy 11-13 przez co najmniej rok, otrzymywali codzienne leki na astmę i mieli w przeszłości co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku, ale żaden w poprzednim roku 4 tygodnie. Do kwalifikujących się pacjentów należeli ci, którzy byli aktualnie leczeni za pomocą wziewnego glukokortykoidu lub wziewnego połączenia glukokortykoidowego LABA, jak również ci, których ciężkość choroby (lub poziom kontroli astmy) uzasadniało rozpoczęcie takiej terapii. Continue reading „Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone cd”

Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 8

Po pierwsze, bez grupy kontrolnej lub wiedzy na temat zdrowia psychicznego opiekunów przed epizodem opieki OIOM, nie możemy być pewni, że wysokie wskaźniki objawów depresyjnych były konsekwencją opieki. Po drugie, porównanie naszej kohorty z oszacowaniami populacji należy interpretować ostrożnie, ponieważ próbki nie są dopasowane pod względem istotnych cech demograficznych. Po trzecie, dane dotyczące stosunkowo niewielkiej liczby opiekunów, u których objawy depresji utrzymują się na wysokim poziomie, wymagają walidacji w większej próbie. Wreszcie, brakujące dane wymagały zastosowania technik imputacji dla wyników pacjentów zawartych w wielowymiarowych modelach wyników opiekunów. Ponadto inne czynniki nieuwzględnione w tym badaniu mogą również wpływać na wyniki opiekunów; obejmują one zmienne pacjenta (np. delirium i zdolność pacjenta do reintegracji ze społecznością) oraz zmienne dotyczące opieki nad pacjentem (np. obserwacja rodziny i komunikacja z zespołem opiekuńczym). Continue reading „Wyniki roczne u opiekunów chorych krytycznie chorych ad 8”

Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad 7

Wyniki w podgrupach były zasadniczo zgodne z ogólnymi wynikami, chociaż przedziały ufności były szerokie w mniejszych podgrupach (tabele S1, S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Drugorzędne punkty końcowe skuteczności
Wystąpiła klinicznie istotna poprawa w kontroli astmy (średnie średnie zmniejszenie od wartości wyjściowej ACQ-6 .0,5) w obu leczonych grupach (budesonid-formoterol, -0,67, budezonid, -0,58). Większa poprawa obserwowana w przypadku budezonidu-formoterolu niż w przypadku budezonidu była statystycznie istotna (średnia najmniejszych kwadratów [. SE], -0,08 . 0,01, 95% CI, -0,10 do -0,06; P <0,001) (tabela S4 w dodatkowym dodatku ). Odsetek pacjentów z klinicznie istotną poprawą po zakończeniu leczenia sprzyjał także budezonidowi formoterolowi w porównaniu z samym budezonidem (58,7% w porównaniu z 54,4% [dane nieukazane]).
Budezonid formoterol był lepszy od budesonidu we wszystkich oprócz jednej ze zmiennych związanych z kontrolą objawów (z wyjątkiem ograniczania aktywności z powodu astmy), w tym większej średniej liczby dni wolnych od objawów, mniejszej liczby przebudzeń w nocy i stosowanie mniejszej dawki leku ratunkowego (Tabela W przypadku punktów końcowych skuteczności drugorzędowej porównania leczenia w ramach dawek były zasadniczo zgodne z ogólnym porównaniem między grupami leczonymi (tabele S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad 7”

Ebola RNA Persistence w nasieniu przetrwałych wirusów wirusa Ebola – raport końcowy cd

Opracowanie i przygotowanie manuskryptu było nadzorowane i wykonywane przez Ministerstwo Zdrowia i Sanitaryzacji Sierra Leone, WHO, CDC i China CDC. Ogólna koordynacja badania została zapewniona przez WHO, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Sanitarnym Sierra Leone oraz Ministerstwem Obrony Sierra Leone. Wszystkie działania badawcze przeprowadzono zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i politykami dotyczącymi ochrony ludzi i zwierząt. Protokół badań został sprawdzony i zatwierdzony przez Radę ds. Oceny Etycznej Sierra Leone oraz Komitet ds. Przeglądu Etycznego WHO. Uczestnicy otrzymywali rekompensatę za każdą wizytę na miejscu badania. Continue reading „Ebola RNA Persistence w nasieniu przetrwałych wirusów wirusa Ebola – raport końcowy cd”

South Dakotas Abortion Script – Zagrożenie relacji lekarz-pacjent

Zgodnie z prawem, które weszło w życie w lipcu, lekarze w Południowej Dakocie muszą powiedzieć każdej kobiecie, która domaga się aborcji, że kończy życie całej, oddzielnej, wyjątkowej, żywej istoty ludzkiej , z którą ma istniejący związek . że jej związek cieszy się ochroną na mocy Konstytucji Stanów Zjednoczonych i zgodnie z prawem Południowej Dakoty i że aborcja kończy ten związek wraz z jej istniejącymi konstytucyjnymi prawami w odniesieniu do tego związku 1. Przepisy ustawy o aborcji z 2005 r. W Południowej Dakocie Poinformowana zgoda . Ustawa o świadomej zgody (patrz ramka) została przyjęta w 2005 r., Ale została natychmiast zawieszona na mocy nakazu sądowego, którego poszukiwała Planned Parenthood, która prowadzi jedyną klinikę South Dakota zapewniającą aborcje. Continue reading „South Dakotas Abortion Script – Zagrożenie relacji lekarz-pacjent”

Jakość życia z PCI w porównaniu do terapii medycznej w stabilnej chorobie wieńcowej

Weintraub i in. (Wydanie 14 sierpnia) przedstawia wyniki badania klinicznego wykorzystującego rewaskularyzację i ocenę agresywnego leku (COURAGE), w którym badano wpływ przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), w porównaniu z samą terapią medyczną, na jakość życia w pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową. Kwestionariusz Seattle Angina (SAQ), a także inne środki, zastosowano do oceny wpływu leczenia na stan zdrowia. Autorzy wyciągnęli wniosek, że pacjenci, którzy otrzymali PCI, mieli małe, ale znaczące, dodatkowe korzyści, które zniknęły o 36 miesięcy.
Wyrażono obawy dotyczące uogólnienia wyników tego badania ze względu na wysoce dobraną naturę kohorty (z 35 539 pacjentów poddanych badaniom przesiewowym, do badania włączono tylko 2287), niedostateczną reprezentację kobiet oraz możliwość, że wyraźna poprawa stan pacjentów, którzy otrzymali terapię medyczną mógł odzwierciedlać bezpłatną podaż leków. Continue reading „Jakość życia z PCI w porównaniu do terapii medycznej w stabilnej chorobie wieńcowej”

Zespół niespokojnych nóg i znieczulenie rdzeniowe

Listy Zespół niespokojnych nóg (RLS) jest powszechnym zaburzeniem czuciowo-ruchowym o nieznanej przyczynie, dotykającym około 10% populacji.1 Jedno niekontrolowane badanie wykazało, że znieczulenie podpajęczynówkowe spowodowało pooperacyjne RLS.2 Przeprowadziliśmy prospektywne badanie w celu ustalenia, czy wystąpiło pooperacyjne RLS. związane z rodzajem znieczulenia.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu. Continue reading „Zespół niespokojnych nóg i znieczulenie rdzeniowe”

Disability Bioethics: Moral Bodies, Moral Difference

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pierwsza fala teoretyków niepełnosprawności zaczęła krytykować lekarzy i bioetyków za stosowanie medycznego modelu niepełnosprawności. Argumentowali oni, że ci, którzy podpisali się pod modelem medycznym, błędnie zakładali, że jako odchylenia od normalnej funkcji, fizyczne upośledzenia są samoistnie złe. Twierdzili, że ci, którzy używali modelu medycznego, nie wiedzieli, o czym mówią. Ta ignorancja była spowodowana nie tylko niepowodzeniem wyobraźni, ale także brakiem słuchania osób niepełnosprawnych. Po co się męczyć. Continue reading „Disability Bioethics: Moral Bodies, Moral Difference”