Terapia bez wychodzenia z domu

width=300Postęp medycyny oddziałuje w znaczny sposób na stan naszego życia, jego jakość oraz możliwości. Przykładów jest mnóstwo, jednak każdy jej odłam bierze udział w określonej części naszego istnienia. Nowoczesne aparatury i metody polepszają czas naszego wyzdrowienia, które jest na wagę złota. Coraz częściej słyszy się o urządzeniu, z którego może korzystać każdy, kto je posiada i co najistotniejsze – ma wadę wymowy. Zaliczamy do niej różnego rodzaju dysfunkcje, a urządzenie to potrafi w sposób aktywny ćwiczyć wraz z pacjentem. Continue reading „Terapia bez wychodzenia z domu”

Bariera środowiskowa ma wpływ na efekt leczenia

width=210Prawidłowe wypowiadanie słów jest kluczem do bezkonfliktowego porozumiewania się. Praca mięśni mimicznych, języka, żuchwy, warg jest niezwykle ważnym elementem, który stanowi podstawę. Kiedy dojdzie do ich osłabienia, uszkodzenia lub nawet całkowitej atrofii istnieje wiele skutecznych rozwiązań. Zaliczamy do tego elektrostymulację, ale także zabiegi operacyjne, ćwiczenia.  Niektóre z nich są bardziej inwazyjne, niektóre mniej. Do ćwiczeń zaliczamy pracę ze specjalistą. Continue reading „Bariera środowiskowa ma wpływ na efekt leczenia”

ZABURZENIA WYDZIELNICZE ZOLADKA

Niektórzy przyjmują, że w soku żołądkowym znajduje się drugi enzym proteolityczny, tzw. katepsyna, dla którego optimum działania pH jest wyższe, bo wynosi 4-5. Wynikałoby, że katepsyna trawi białka wtedy, kiedy z tych czy innych powodów kwaśność soku żołądkowego nie jest dostatecznie duża, alby pepsyna mogła działać. Można jednak sądzić, że katepsyna Jest tym samym enzymem, co pepsyna, lecz przystosowanym do wyższego pH soku żołądkowego. ZABURZENIA WYDZIELNICZE ŻOŁĄDKA Zaburzenia czynności wydzielniczej żołądka mogą się przejawić w dwóch postaciach, a mianowicie w postaci zwiększonego i zmniejszonego wydzielania soku żołądkowego, jako zmian ilościowych. Continue reading „ZABURZENIA WYDZIELNICZE ZOLADKA”

Napad zwiekszonego wydzielania trwa zazwyczaj nie dluzej niz 24 godziny

Niektórzy sądzą, że zespół Reichmana jest następstwem zatrzymywania się drobnych cząsteczek pokarmowych w fałdach błony śluzowej, które podtrzymują wydzielanie soku żołądkowego na drodze humoralnej. Ten jednak pogląd nie jest przekonywający. Okresowe naprzemienne zwiększone wydzielanie soku żołądkowego hyperchylia periodica o niejednakowych okresach wydzielania powstaje napadowo. Napad zwiększonego wydzielania trwa zazwyczaj nie dłużej niż 24 godziny. Niekiedy, zwłaszcza w histerii, napad taki może trwać nawet cały tydzień. Continue reading „Napad zwiekszonego wydzielania trwa zazwyczaj nie dluzej niz 24 godziny”

Oddzialywanie zoladka na bodzce mechaniczne

Oddziaływanie żołądka na bodźce mechaniczne dochodzi do skutku zarówno poprzez mechanizmy nerwowe w samej ścianie żołądka, jak i poprzez odruchy charakteru ogólnego. Udział w powstawaniu ruchów żołądka biorą nie tylko mechanoreceptory znajdujące się w śluzówce, lecz również mechanoreceptory głębszych warstw ścian żołądka. Uszkodzenie procesem patologicznym układu nerwowo-mięśniowego i nerwowo-odruchowego żołądka prowadzi do zburzeń regulacji ruchów żołądka, co najczęściej widzimy w nieżytach, wrzodzie i raku żołądka. Również podrażnienie ośrodków nerwowych wegetatywnych w mózgu, rdzeniu lub zwojów nerwowych w ścianie żołądka wzmaga ruchy robaczkowe żołądka. Wzmożenie ich z podrażnienia ośrodków nerwowych widzimy np. Continue reading „Oddzialywanie zoladka na bodzce mechaniczne”

Przewlekly niezyt zoladka

Przewlekły nieżyt żołądka może powstać również, jako zjawisko towarzyszące chorobom serca wskutek dłużej trwającego biernego przekrwienia żołądka, a także w dnie, cukrzycy oraz stanach mocznicowych. W przewlekłym nieżycie żołądka z przerostem j ego błony śluzowej wydzielanie soku żołądkowego może być albo zwiększone, albo zmniejszone śluzu jednak zwykle wydziela się więcej. Zwiększenie się wydzielania soku żołądkowego z przerosłej i zapalnej błony śluzowej nie prowadzi zwykle do utraty łaknienia. W niektórych nawet przypadkach łaknienie może być wzmożone, w związku, z czym chory spożywa więcej pokarmu pogarszając sprawę nieżytową. Towarzyszy temu zwiększona pobudliwość nerwu błędnego z mechanizmów interocepcyjnych, dlatego też wszystkie fazy wydzielania żołądkowego są wzmożone, W związku z tym w leczeniu często uciekamy się do porażenia nerwu błędnego środkami farmakologicznymi i podawaniem pokarmów płynnych lub półpłynnych, by uniknąć długotrwałego stykania się pokarmów z jamą ustną, przez co II faza odruchowa Wydzielania ulega znacznemu skróceniu. Continue reading „Przewlekly niezyt zoladka”

Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad

W tym czasie glikokortykosteroidy wziewne nie były częścią rutynowej opieki astmy. Chociaż badanie SNS wykazało znacznie mniej wycofań z powodu pogorszenia astmy salmeterolu niż salbutamolu, odsetek zgonów związanych z astmą był wyższy wśród pacjentów leczonych salmeterolem, chociaż różnica nie była znaczna.7 W SMART, więcej pacjentów otrzymujących salmeterol niż otrzymujących placebo zmarło, zarówno z powodu zdarzeń związanych z układem oddechowym (24 w porównaniu do 11), jak i z powodu zdarzeń związanych z astmą (13 vs. 3) 8. Ryzyko to było większe u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów białych.8 Chociaż 47% pacjentów otrzymywało SMART nie był skonstruowany z myślą o tym, czy jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów zmieniło ryzyko. W 2008 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zażądał, aby czterej producenci leków zawierających LABA w leczeniu astmy oszacowali wskaźniki zgonu z powodu astmy, intubacji i hospitalizacji, analizując dane we wszystkich badaniach LABA. Continue reading „Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad”

Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad

W 2008 r. FDA zażądała, aby wszyscy producenci produktów zawierających LABA przeznaczonych do leczenia astmy przedstawili dodatkowe dane dotyczące ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń związanych z astmą ze wszystkich zakończonych podwójnie ślepych, randomizowanych, kontrolowanych badań, w których porównano terapie zawierające LABA. z tymi, które nie zawierały LABA. W odpowiedzi AstraZeneca przeprowadziła metaanalizę wszystkich kwalifikujących się badań sponsorowanych przez AstraZeneca, w których porównano wpływ terapii zawierającej formoterol z efektami leczenia innymi niż LABA u pacjentów z astmą.8 Wyniki analizy obejmują dane z 23 510 pacjentów w 42 podwójnie ślepych próbach, nie wykazali zgonów związanych z astmą i nie uzyskali danych potwierdzających większe ryzyko hospitalizacji lub intubacji związanej z astmą wśród pacjentów otrzymujących terapię zawierającą formoterol niż wśród osób otrzymujących leczenie inne niż LABA. , ponieważ nie obserwowano zgonów związanych z astmą, a hospitalizacje i intubacje związane z astmą były rzadkie, nawet ten duży i ścisły zestaw danych nie był uważany za wystarczający do definitywnego obalenia możliwości potencjalnego ryzyka, które zostały wygenerowane w poprzednich badaniach.8. W 2009 r. FDA wydała mandat każdemu z czterech producentów produktów zawierających LABA w Stanach Zjednoczonych (w tym AstraZeneca) w celu przeprowadzenia podobnie zaprojektowanych badań bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu, porównujących wpływ wziewnej terapii skojarzonej glukokortykoidem LABA na częstość występowania poważnej astmy – zdarzenia powiązane (w tym hospitalizacja, intubacja lub zgon) z efektem samych wziewnych glikokortykosteroidów9. Continue reading „Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad”

Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad 5

Liczba zaostrzeń astmy oceniano również za pomocą modelu regresji Poissona, z określeniem dla warstw dawki (na podstawie leczenia astmy i kontroli astmy w czasie randomizacji) oraz z randomizowanym leczeniem iz logarytmem czasu w badaniu jako przesunięcie. Wstępnie analizowane podgrupy kliniczne pierwotnych i wtórnych punktów końcowych zostały wykonane w podgrupach zdefiniowanych według wieku, rasy, płci, regionu (region USA w porównaniu do regionu poza USA) i dawki. Informacje dotyczące wykorzystania opieki zdrowotnej zebrano podczas badania; formalne analizy tych danych nie zostały określone w pierwotnym planie analizy i nie zostały tutaj przedstawione. Wyniki
Pacjenci
Rycina 1. Rycina 1. Badanie przesiewowe, losowanie i obserwacja. Wszyscy pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji do leczenia, zostali włączeni do populacji, która miała zamiar leczyć, niezależnie od tego, czy zostali poddani leczeniu. Continue reading „Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone ad 5”

Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone czesc 4

Dodatkowe oceny bezpieczeństwa ograniczono do poważnych zdarzeń niepożądanych (w tym zgonu z jakiejkolwiek przyczyny), przerwania leczenia wynikających z działań niepożądanych i przerwania leczenia w następstwie zaostrzeń. Drugorzędnym celem była ocena skuteczności, z pierwszym zaostrzeniem astmy (zdefiniowanym jako pogorszenie się astmy wymagającej ogólnoustrojowej glikokortykosteroidów przez co najmniej 3 dni, hospitalizacja z powodu astmy lub wizyta w oddziale pomocy doraźnej na astmę skutkującą otrzymaniem ogólnoustrojowych glukokortykoidów) jako główny punkt końcowy skuteczności, oceniany w analizie czas do zdarzenia. Drugorzędowe punkty końcowe skuteczności obejmowały ocenę aktualnej kontroli astmy (za pomocą ACQ-6), zastosowanie leków ratunkowych, objawów astmy, objawów astmy ograniczającej aktywność i przebudzenia w nocy (rejestrowanych codziennie przez pacjentów w Dziennik).
Analiza statystyczna
Aby spełnić ustalony wcześniej margines niezależności, górna granica dwustronnego 95% przedziału ufności współczynnika ryzyka dla pierwszego poważnego zdarzenia związanego z astmą z budezonidem formoterolem względem budezonidu musi być mniejsza niż 2,0. Oczekuje się, że częstość występowania poważnych zdarzeń związanych z astmą w grupie leczonej wyłącznie budezonidem wynosi 0,0075 w okresie 26 tygodni; prognozy oparto na metaanalizach produktów zawierających LABA (przeprowadzonych na posiedzeniu komitetu doradczego FDA w 2008 r.) i wytycznych FDA10. Wyliczono, że w celu przeprowadzenia badania należy przeprowadzić 87 zdarzeń, aby uzyskać 90% mocy do wykluczenia częstość zdarzeń z budezonidem formoterolem, która była dwukrotnie wyższa niż w przypadku samego budezonidu. Wyliczyliśmy, że w przypadku 87 zdarzeń, 11664 pacjentów musiałoby przejść randomizację, przy założeniu, że badanie będzie miało 6-miesięczny czas trwania i w przybliżeniu stałą częstość zdarzeń w czasie. Continue reading „Poważne zdarzenia związane z astmą przy użyciu Budezonidu i Formoterolu w porównaniu z preparatem Budesonide Alone czesc 4”