Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym cd

Sprawozdania z tych ocen i wywiady zostały sprawdzone przez niezależną komisję rekrutacyjną złożoną z trzech ekspertów-psychiatrów, którzy podjęli ostateczne decyzje w odniesieniu do kwalifikowalności. Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Randomizowany, podwójnie ślepy, crossoverowy projekt badania. Badanie obejmowało dwie 3-miesięczne fazy leczenia (od 3 miesiąca do 6 miesiąca i od 7 do 10 miesiąca), oddzielone 1-miesięcznym okresem wymywania. Pacjenci byli oceniani przy włączeniu, mniej niż 2 miesiące przed operacją; 3 miesiące po operacji, przed aktywną lub pozorowaną stymulacją; 6 miesięcy po operacji, pod koniec pierwszego okresu randomizacji; 7 miesięcy po operacji, pod koniec jednomiesięcznego okresu wymywania; i 10 miesięcy po operacji, pod koniec drugiego okresu randomizacji. Optymalne ustawienia stymulacji dla okresu randomizacji zostały określone 2 miesiące po operacji przez neurologa w każdym ośrodku, który nie był świadomy randomizowanych zadań leczenia.
W badaniu zastosowano randomizowaną, podwójnie ślepą próbę krzyżową z dwiema 3-miesięcznymi fazami oddzielonymi 1-miesięcznym okresem wymywania (rysunek 1). Proces został przeprowadzony w 10 ośrodkach akademickich we Francji zgodnie z Deklaracją Helsińską i został zatwierdzony przez komisję etyczną Szpitala Uniwersyteckiego Pitié-Salp.tri.re. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do jednej z dwóch grup: jedna grupa poddawana była aktywnej stymulacji, po której następował okres pozorowanej stymulacji (grupa włączająca / wyłączająca), a druga była poddawana pozorowanej stymulacji, po której następował okres aktywnej stymulacji ( grupa docelowa). Zastosowaliśmy schemat blokujący i scentralizowaną procedurę do randomizacji, bez stratyfikacji. Podczas każdej wizyty przeprowadzano badanie kliniczne przez psychiatrę i neurologa, którzy nie byli świadomi stanu stymulacji. Wszelkie nowe objawy lub pogorszenie istniejącego wcześniej objawu zostały sklasyfikowane jako zdarzenie niepożądane. Zdarzenie niepożądane zaklasyfikowano jako poważne, jeśli chory wymagał hospitalizacji, jeśli wystąpiły następstwa lub jeśli klinicysta uznał to za poważne.
Chirurgia i stymulacja
Rysunek 2. Rysunek 2. Celowanie oparte na Atlasie na przedoperacyjnym obrazowaniu MRI i lokalizacji elektrod i kontaktów na pooperacyjnym obrazowaniu MRI u pacjenta 1. Panel A pokazuje przedoperacyjne badanie MRI na podstawie atlasu, wykonane przy użyciu trójwymiarowego atlasu histologicznego zwoje podstawy, dostosowane do geometrii mózgu pacjenta. Ślady skorupy (pu) i wzgórza (th) są dobrze wyrównane z odpowiednimi strukturami w płaszczyźnie osiowej. Panel B pokazuje umiejscowienie celu w jądrze podwzgórza przedsionkowego (stn) w pobliżu granicy między obszarami asocjatywnymi (fiołkowymi) i limbicznymi (żółtymi). Dokładny cel znajduje się na przecięciu dwóch czerwonych linii. Terytorium sensomotoryczne jest zielone. Pozostałe struktury atlasowe obejmują jądro ogoniaste (cd), szypułkę mózgową (cp), przewód wzrokowy (ot), jądro czerwone (rn), skorupę (pu) i zona incerta (zi). Panel C pokazuje trójwymiarowy, lepszy widok jądra podwzgórza po zespoleniu z trójwymiarową akwizycją MRI, której pokazano płaszczyznę osiową. Dwie elektrody wchodzą do skojarzonego obszaru jądra (fioletowego)
[więcej w: medycyna rodzinna wrzeciono, ilemogewypic, szkoła nochowo ]

Powiązane tematy z artykułem: ilemogewypic medycyna rodzinna wrzeciono szkoła nochowo