Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone

Bezpieczne i odpowiednie stosowanie długo działających beta-agonistów (LABA) w leczeniu astmy było szeroko dyskutowane. W dwóch dużych badaniach klinicznych badacze stwierdzili potencjalne ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń związanych z astmą związanych z LABA. Badanie to zostało zaprojektowane w celu oceny ryzyka związanego z podaniem LABA salmeterolu w połączeniu z wziewnym glikokortykosteroidem, propionianem flutykazonu. Metody
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, pacjenci dorośli i dorośli (wiek .12 lat) z uporczywą astmą zostali przydzieleni do otrzymywania flutikazonu z salmeterolem lub flutikazonem przez 26 tygodni. Wszyscy pacjenci mieli w przeszłości ciężkie zaostrzenie astmy w roku poprzedzającym randomizację, ale nie w poprzednim miesiącu. Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli mieli w przeszłości astmę zagrażającą życiu lub niestabilną. Pierwszorzędowym punktem końcowym bezpieczeństwa było pierwsze poważne zdarzenie związane z astmą (śmierć, intubacja dotchawicza lub hospitalizacja). Niekorzystność flutikazonu-salmeterolu do samego flutikazonu zdefiniowano jako górną granicę 95% przedziału ufności dla ryzyka głównego punktu końcowego bezpieczeństwa mniejszego niż 2,0. Punkt końcowy skuteczności był pierwszym ciężkim zaostrzeniem astmy.
Wyniki
Spośród 11 679 pacjentów, którzy zostali włączeni, 67 miało 74 ciężkie zdarzenia związane z astmą, z 36 zdarzeniami u 34 pacjentów w grupie flutikazon-salmeterol i 38 wydarzeniami u 33 pacjentów w grupie wyłącznie flutykazonu. Współczynnik hazardu dla ciężkiego zdarzenia związanego z astmą w grupie flutikazon-salmeterol wynosił 1,03 (95% przedział ufności [CI], 0,64 do 1,66), a uzyskano nie mniejszą zgodność (p = 0,003). Nie było zgonów związanych z astmą; 2 pacjentów w grupie wyłącznie flutykazonu przeszło intubację związaną z astmą. Ryzyko ciężkiego zaostrzenia astmy było o 21% niższe w grupie leczonej flutykazonem-salmeterolem niż w grupie leczonej flutykazonem (współczynnik ryzyka, 0,79; 95% CI, 0,70 do 0,89), z co najmniej jednym ciężkim zaostrzeniem astmy występującym w 480 5834 pacjentów (8%) w grupie flutykazonu-salmeterolu, w porównaniu z 597 z 5845 pacjentów (10%) w grupie z wyłącznie flutykazonem (P <0,001).
Wnioski
Pacjenci, którzy otrzymywali salmeterol w skojarzeniu z flutykazonem w stałej dawce, nie mieli istotnie większego ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń związanych z astmą niż ci, którzy otrzymywali sam flutikazon. Pacjenci otrzymujący flutikazon-salmeterol mieli mniej nasilonych zaostrzeń astmy niż pacjenci z grupy leczonej flutykazonem. (AUSTRI ClinicalTrials.gov numer, NCT01475721.)
Wprowadzenie
Bezpieczne i odpowiednie stosowanie krótkodziałających beta-agonistów (SABA) i długo działających beta-agonistów (LABA) w leczeniu astmy było szeroko dyskutowane1. We wczesnych raportach, SABA były związane ze zwiększonym ryzykiem astmy- powiązana śmierć.2.3 W latach dziewięćdziesiątych analizy sugerowały, że wysokie stosowanie SABA (> 1,5 do 2 kanistrów na miesiąc) może zwiększać ryzyko zgonu lub astmy bliskiej zgonom.4-6 W jednym z tych badań autorzy postulowali to wysokie użycie SABA było albo markerem słabo kontrolowanej astmy, albo toksycznym efektem leków lub ich pojazdów 6.
Przeprowadzono dwie duże próby kliniczne, badanie Serevent Nationwide Surveillance (SNS) 7 oraz test Multicorm Asthma Research (SMART) 8, których celem było wyjaśnienie, czy regularne stosowanie salmeterolu LABA wiązało się ze zwiększonym ryzykiem poważnych zdarzeń związanych z astmą.
[podobne: harmomix, odżywka eveline 9w1, autoliv oława ]

Powiązane tematy z artykułem: autoliv oława harmomix odżywka eveline 9w1